Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Jana Zamoyskiego

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.16.2018                                                                 Przemyśl, dnia 27 grudnia 2021 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Jana Zamoyskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 566
 • Powierzchnia działki: 0,0080 ha
 • Obręb: 214 m. Przemyśla
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00112038/3
 • Użytek gruntowy: „PsIV” – pastwiska trwałe
 1. Lokalizacja nieruchomości: ul. Jana Zamoyskiego w Przemyślu, w rejonie skrzyżowania z ul. Ludwika Nabielaka.
 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość jest niezabudowana, posiada równą powierzchnię i nieregularny kształt zbliżony do trapezu. Od strony zachodniej graniczy bezpośrednio z ulicą Jana Zamoyskiego w Przemyślu. Działka została częściowo ogrodzona, znajdują się na niej nasadzenia, w tym drzewa owocowe. Teren użytkowany jest na podstawie umowy dzierżawy. Na działce zlokalizowana jest infrastruktura elektroenergetyczna: słup oraz napowietrzna sieć niskiego napięcia.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość objęta została ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Batorego II”, uchwalonego uchwałą nr 68/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 kwietnia 2013 r.. Według ustaleń tego planu, działka nr 566 w obrębie 214 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „9MN/U” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
 4. Obciążenie nieruchomości i zobowiązania: Część działki nr 566 w obrębie 214 użytkowana jest na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2023 r. Nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce Wydzierżawiającego.
 5. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały w dniach: 14 października 2020 r., 9 grudnia 2020 r., 17 marca 2021 r., 5 maja 2021 r., 23 czerwca 2021 r., 18 sierpnia 2021 r., 13 października 2021 r. oraz 8 grudnia 2021 r. przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 9 lutego 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).
 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do kolejnego przetargu w kwocie 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem Kolejny przetarg ul. Zamoyskiego”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 1 lutego 2022 r.
 10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic może nastąpić na koszt Nabywcy.
 14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl , www.przemysl.pl, lub przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

Zamoyskiego 566.jpeg

Zamoyskiego 566 mpzp.jpeg