Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 2/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 03-01-2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1956 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje

§ 1. Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2022 rok:
Rodzaj zadania : Ograniczanie zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Tytuł zadania: Wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku zimowego.
§ 2. 1. Treść ogłoszenia o konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Wzór oferty na realizację zadania stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.
4. Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.
5. Wzór godzinowego harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia.
6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie ofert publikuje się poprzez zamieszczenie:
1) na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

PDFZalacznik1 2/2022.pdf (389,05KB)

PDFZalacznik2 2/2022.pdf (638,71KB)

PDFZalacznik3 2/2022.pdf (527,17KB)

PDFZalacznik4 2/2022.pdf (761,13KB)

PDFZalacznik5 2/2022.pdf (325,24KB)

PDFZalacznik6 2/2022.pdf (505,73KB)