Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 537/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28-12-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), § 1 ust. 3, 5, § 2 ust. 2 i § 42 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 552/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2) w załączniku Nr 2 do zarządzenia:
a) w § 13 ust. 2 dodaje się podpunkty od e do h o brzmieniu:
e) jeżeli KO nie ma możliwości wydrukowania pełnej treści przesyłki przekazanej na ESP, nanosi na pierwszej stronie wydruku informację, że pełna treść przesyłki została przekazana w systemie Proton, f) jednostka organizacyjna, która otrzymała przesyłkę nie w pełni wydrukowaną, po zakwalifikowaniu jej do sprawy prowadzonej w systemie tradycyjnym (papierowym) zobowiązana jest wydrukować całość przesyłki i dołączyć do akt sprawy, g) jeżeli jednostka organizacyjna nie ma możliwości wydrukowania pełnej treści przesyłki, zobowiązana jest do zabezpieczenia całej przesyłki otrzymanej w systemie Proton poprzez nagranie na dwóch nośnikach danych, z których jeden należy przechowywać wraz z aktami sprawy, zaś drugi należy niezwłocznie przekazać do składu informatycznych nośników danych dla spraw prowadzonych w systemie tradycyjnym w KO, h) nośnik danych należy opisać, poprzez umieszczenie: nazwy wydziału, znak sprawy, oraz datę nagrania przesyłki. ”;


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

 

PDFZalacznik1 537.pdf (664,01KB)