Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 207/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 207/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.)  Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków

   
       

dochody

wydatki

           
       

45 000,00 zł

45 000,00 zł

Dział

Rozdział

§

     

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

45 000,00 zł

 
           
 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

45 000,00 zł

 
           
   

0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

45 000,00 zł

 
           

853

   

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 

45 000,00 zł

           
 

85333

 

Powiatowe urzędy pracy

 

45 000,00 zł

           
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

37 641,00 zł

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

6 436,00 zł

   

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

923,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 207 2021.pdf (439,19KB)