Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 205/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniająca Statut Miasta Przemyśla

Uchwała Nr 205/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 20 grudnia 2021 r.

zmieniająca Statut Miasta Przemyśla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j. z późn.),  Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 157/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 4236) w Rozdziale 3 po §20 dodaje się §20a w brzmieniu:

"§ 20a. 1. Młodzieżowa Rada Miasta Przemyśla oraz Przemyska Rada Seniorów mogą zgłosić do podmiotów wymienionych w § 20 pkt 1-5 wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej poprzez przekazanie temu podmiotowi projektu uchwały, który miałby stać się przedmiotem inicjatywy uchwałodawczej wraz z uzasadnieniem.

2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 powinien spełniać wymagania określone w § 40 ust. 1 pkt 1-6.

3. W przypadku gdy podmiotami, do których zgłaszany jest wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej są Radni, Komisje Rady oraz kluby Radnych, wniosek składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz Zapotocki


PDFUchwała nr 205 2021_zm_stat M.Przemyśla.pdf (119,98KB)

DZ. URZ. WOJ. 2021.4754
Ogłoszony: 30.12.2021