Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 204/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i jedną osobę będącą pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu.

Uchwała Nr 204/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i jedną osobę będącą pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176) oraz art. 41 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) - Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się w 2022 r. miesięczną kwotę dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu w wysokości 250,00 zł (brutto) na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz na jednego pracownika Centrum Integracji Społecznej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz Zapotocki


PDFUchwała nr 204 2021.pdf (422,35KB)