Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 202/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20-12-2021 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Przemyśla na lata 2021-2024”.

Uchwała Nr 202/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Przemyśla na lata 2021-2024”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710, z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta Przemyśla na lata 2021-2024”w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej


Janusz Zapotocki


PDF   Uchwała Nr 202/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20-12-2021 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Przemyśla na lata 2021-2024”..pdf (5,31MB)

PDFZalacznik1 202/2021.pdf (7,07MB)

DZ. URZ. WOJ. 2021.4753
Ogłoszony: 30.12.2021