Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała 199/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku

Uchwała 199/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie miasta na 2021 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz plan finansowy tych wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie, o którym mowa w § 1 ustala się na dzień 30 czerwca 2022 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz Zapotocki


Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 199/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 20 grudnia 2021 r.

1.

Wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie miasta na 2021r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego związanych z realizacją umów, o których mowa w art. 263 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

         

1)

Przebudowa ciągu pieszego-chodnika po prawej stronie ulicy Opalińskiego i miejsc postojowych (Budżet Obywatelski)

2)

Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej, wodnej, grzewczej, elektrycznej wraz z montażem urządzeń kotłowni gazowej przy ul. Słowackiego 85 w Przemyślu

3)

Opracowanie projektu technicznego kanalizacji wód opadowych część południowo-zachodnia budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu

4)

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu

5)

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego

6)

Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98

         

2.

Plan finansowy wydatków

 
         
 

Dział

Rozdział

 

Kwota

         
 

600

 

Transport i łączność

53 331,57

   

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

53 331,57

     

wydatki majątkowe

53 331,57

     

Przebudowa ciągu pieszego-chodnika po prawej stronie ulicy Opalińskiego i miejsc postojowych (Budżet Obywatelski)

53 331,57

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

179 581,65

   

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

179 581,65

     

wydatki majątkowe

179 581,65

     

Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej, wodnej, grzewczej, elektrycznej wraz z montażem urządzeń kotłowni gazowej przy ul. Słowackiego 85 w Przemyślu

179 581,65

 

801

 

Oświata i wychowanie

15 375,00

   

80120

Licea ogólnokształcące

15 375,00

     

wydatki bieżące

15 375,00

     

Opracowanie projektu technicznego kanalizacji wód opadowych część południowo-zachodnia budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu

15 375,00

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

97 416,00

   

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

97 416,00

     

wydatki majątkowe

97 416,00

     

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu

97 416,00

 

926

 

Kultura fizyczna

656 190,74

   

92601

Obiekty sportowe

656 190,74

     

wydatki majątkowe

656 190,74

     

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego

293 601,72

     

Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98

362 589,02

     

razem:

1 001 894,96

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz Zapotocki


PDFUchwała nr 199 2021.pdf (629,90KB)