Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 132/15 obręb 201.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.4.2019                                                                            Przemyśl, dnia 23.12.2021 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Przemyśla,
położonej w Przemyślu przy ul. Wysockiego

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Działka nr: 132/15
  • Powierzchnia działki: 0,1578 ha
  • Obręb: 201
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00072851/5

Wraz ze sprzedażą ww. nieruchomości nastąpi sprzedaż udziału w wysokości 1/16 niewydzielonej części w prawie własności niezabudowanych działek nr 132/2 o powierzchni 0,1741 ha, nr 132/14 o powierzchni 0,0428 ha i nr 133/5 o powierzchni 0,1552 ha w obrębie 201 m. Przemyśla, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00087957/6.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Wysockiego.

4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
      Działka niezabudowana, położona w pobliżu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wysockiego. Powierzchnia terenu działki lekko pochyła z wystawą południowo-zachodnią. Kształt działki zbliżony do trójkąta. Działki nr 132/2, nr 132/14 i nr 133/5 w obrębie 201 stanowią drogę wewnętrzną obsługującą m.in. działkę nr 132/15 w obrębie 201.
     Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla „Wysockiego I/04” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 113/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r., działka nr 132/15 obr. 201 położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonym symbolem „MN 2”, zaś działki nr 132/2, nr 132/14 i nr 133/5 obr. 201 położone są w terenie przeznaczonym pod drogi wewnętrzne dojazdowe o funkcji pieszo-jezdnej, oznaczonym symbolem „KDW 2”.
       Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład  nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolach „RII”, „PsII”, „Lzr-PsII”, „B”.

5. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach: 13.10.2021 r. i 08.12.2021 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 140 000,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).

7. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 02 lutego 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z poźn. zm.).

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do trzeciego przetargu w kwocie 14 000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg ul. Wysockiego, działka nr 132/15 obręb 201”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Miasto Przemyśl do dnia 25 stycznia 2022 r.

10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania umowy przenoszącej własność. Miejsce i termin zawarcia ww. umowy zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości gruntowej ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości następuje na koszt nabywcy.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENT MIASTA
mgr Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta