Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 530/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27-12-2021 zmieniające zarządzenie w sprawqie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) –

zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn.zm.:
1. w § 3 ust.1 w:
1) pkt 1 symbol literowy AOŚ zastępuje się symbolem literowym AR,
2) pkt 3 symbol literowy MK zastępuje się symbolem literowym GN,
3) pkt 8 symbol literowy OKK zastępuje się symbolem literowym OR,
4) pkt 10 symbol literowy KST zastępuje się symbolem literowym PK,
5) pkt 16 symbol literowy PNW zastępuje się symbolem literowym BP,
6) pkt 17 symbol literowy KPM zastępuje się symbolem literowym BPM,
7) pkt 18 symbol literowy KRM zastępuje się symbolem literowym BRM,

2. w § 22
1) pkt 26 otrzymuje brzmienie: „prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, mających siedzibę na terenie miasta Przemyśla oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu,”,
2) po pkt 31 dodaje się
a) pkt. 32 o treści: „sporządzanie wykazu nadzorowanych stowarzyszeń będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i przekazywanie ich do Biura Kontroli,”,

b) pkt.33 o treści: „przeprowadzanie wspólnie z Biurem Kontroli kontroli stowarzyszeń, o których mowa w pkt. 32,”,


3. w § 35
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: opracowywanie na podstawie:
a) propozycji jednostek organizacyjnych urzędu oraz wytycznych i poleceń prezydenta rocznego planu kontroli oraz jego zmian,

b) otrzymanych od Wydziału Edukacji i Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych wykazów instytucji obowiązanych, o których mowa w § 22 pkt 32 planu kontroli stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz jego aktualizacji, i przedkładanie ich do podpisu prezydentowi,” ,


2) pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„przeprowadzanie kontroli: a) w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych miasta, b) wspólnie z pracownikiem Wydziału Edukacji lub Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami obowiązanymi o których mowa w § 22 pkt 32 w zakresie sprawdzenia stopnia realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,”, ”;

3) po pkt. 7 dodaje się pkt. 7a o treści: „udział w pracach zespołu dokonującego wstępnej analizy i rozpatrzenia zgłoszeń naruszeń prawa,”,
4) po pkt 10 dodaje się pkt 10 a o treści: przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
a) planu kontroli, o którym mowa w pkt. 2 wraz z uzasadnieniem,

b) aktualizacji planu kontroli, o którym mowa w pkt. 2,

c) zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia kontroli doraźnych stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami obowiązanymi, o których mowa w § 22 pkt 32,

d) informacji o wynikach kontroli stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami obowiązanymi, o których mowa w § 22 pkt 32,”,


4. § 44 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych należy w szczególności: 1) realizowanie polityki miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, 2) organizowanie i realizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in. udzielanie bezpłatnych porad prawnych i konsultacji organizacjom w zakresie ich działalności, 3) koordynowanie działań i bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi urzędu i miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, 4) opracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 5) opracowanie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 6) koordynowanie prac wspólnych zespołów ds. współpracy, 7) obsługa administracyjno-biurowa wskazanych rad i zespołów, 8) udział w pracach komisji konkursowych, powołanych do oceny wniosków składanych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert, 9) prowadzenie spraw związanych z ujednoliceniem procedur obowiązujących jednostki organizacyjne urzędu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania i rozliczania dotacji, 10) organizowanie narad, spotkań, konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz współorganizowanie przedsięwzięć, projektów i konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych, wspieranie działań zmierzających do aktywizowania społeczności lokalnych i współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi miasta, 11) udział w diagnozowaniu potrzeb organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, 12) koordynowanie działań jednostek organizacyjnych urzędu i miasta w zakresie realizacji inicjatyw lokalnych, 13) prowadzenie strony internetowej miasta w części dotyczącej organizacji pozarządowych, 14) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz sprawowanie nadzoru w zakresie zgodności działania stowarzyszeń zwykłych z przepisami prawa oraz postanowieniami regulaminu, 15) sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego, które mają swoją siedzibę lub oddziały terenowe na terenie miasta, w zakresie zgodności działania z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu, 16) sporządzanie wykazu nadzorowanych stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,”, ”;
17) przeprowadzanie wspólnie z Biurem Kontroli kontroli stowarzyszeń i fundacji, o których mowa w pkt. 16,”.

5. załącznik Nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
6. załącznik Nr 2 do regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. .

PDFZalacznik1 530/2021.pdf (244,21KB)

PDFZałącznik2 530/2021.pdf (214,75KB)