Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie NR 502/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Prezydenta Miasta Przemyśla w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji.


Na podstawie art.25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 prawo o stowarzyszeniach (DZ.U. z 2020, poz.2261) art.14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach(Dz.U. z 2020, poz. 2167) oraz art.130 ust.2 pkt 2 i 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21 i 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021, poz.1132 z późn.zm)

zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zarządzenie określa zasady, tryb, terminy i jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Przemyślu uczestniczące w wypełnianiu obowiązków kontrolnych Prezydenta Miasta Przemyśla wynikających z art. 130 ust. 2 pkt.2 i 3 cyt. wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Przemyśla,
2) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Przemyślu,
3) Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych – należy przez to rozumieć Pełnomocnika Prezydenta Miasta Przemyśla ds. Organizacji Pozarządowych będącego jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
4) Wydziale Edukacji i Sportu– należy przez to rozumieć Wydział Edukacji i Sportu będący jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
5) Biurze Kontroli – należy przez to rozumieć Biuro Kontroli będące jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021, poz.1132 z póź.zm.)
7) instytucji obowiązanej – należy przez to rozumieć instytucje obowiązane, o których mowa w art.2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021, poz.1132 z póź.zm.)

§ 2. Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych oraz Wydział Edukacji i Sportu corocznie informują nadzorowane stowarzyszenia i fundacje, o których mowa w ustawie o konieczności stosowania przepisów ustawy, a także zwracają się o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z tejże ustawy.
§ 3. Wzory pism, o których mowa w § 2 stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Na podstawie informacji otrzymanych od stowarzyszeń i fundacji Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych oraz Wydział Edukacji i Sportu sporządzają wykazy instytucji obowiązanych na terenie Miasta Przemyśla i przekazują je w terminie do 31 października każdego roku do Biura Kontroli.
§ 5. 1. Na podstawie otrzymanych wykazów Biuro Kontroli przygotowuje roczny plan kontroli stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami obowiązanymi.
2. Plan kontroli zawiera w szczególności:
a) wykaz podmiotów podlegających kontroli,

b) zakres kontroli,

c) uzasadnienie przeprowadzenia kontroli.


3. Przy opracowywaniu planu kontroli bierze się pod uwagę ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu określone w szczególności w krajowej ocenie ryzyka oraz w sprawozdaniu Komisji Europejskiej, o którym mowa w art.6 ust.1-3 dyrektywy 2015/849.

§ 6. 1. Plan kontroli, po uzyskaniu akceptacji prezydenta Biuro Kontroli przekazuje wraz z uzasadnieniem przeprowadzenia kontroli do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym kontrole mają być przeprowadzone.
2. Aktualizacje planu kontroli Biuro Kontroli przekazuje do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w terminie 14 dni od dnia ich sporządzenia.

§ 7. 1. Kontrola przeprowadzana jest na podstawie rocznych planów kontroli.
2. Mogą być również przeprowadzone kontrole doraźne, tj. kontrole nie przewidziane w rocznym planie kontroli.
3. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kontroli doraźnej Biuro Kontroli przekazuje do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli doraźnej.

§ 8. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie stopnia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym w szczególności czy instytucja obowiązana:
1. wyznaczyła spośród członków zarządu osobę odpowiedzialną za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie ,
2. wyznaczyła pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za:
a) zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

b) przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, zawiadomień o transakcjach,


3. dokonała identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz sporządziła w postaci papierowej lub elektronicznej ocenę tego ryzyka,
4. stosuje środki bezpieczeństwa finansowego wobec swoich klientów,
5. stosuje wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
6. dokumentuje zastosowane środki bezpieczeństwa finansowego oraz wyniki bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji ,
7. prowadzi bieżącą analizę przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego,
8. podejmuje działania określone w art. 43 ust. 4 ustawy w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,
9. przechowuje dokumentację uzyskaną w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje ,
10. wprowadziła wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu,
11. przekazała do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informację o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 10 000 euro,
12. zawiadomiła w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
13. wstrzymała transakcję w trybie i na zasadach określonych w ustawie,
14. stosuje szczególne środki ograniczające wobec osób i podmiotów określonych w ustawie.

§ 9. 1. Kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch pracowników urzędu, w tym jeden pracownik Biura Kontroli, będący przewodniczącym zespołu kontrolnego i odpowiednio Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych lub jeden pracownik Wydziału Edukacji i Sportu zwany dalej kontrolującym.
2. Kontrola prowadzona jest na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez prezydenta.

§ 10. Upoważnienie, o którym mowa w § 9 ust.2 powinno zawierać wszystkie elementy wskazane w art.133 ust.2 pkt 1-10 ustawy.
§ 11. Czynności kontrolne przeprowadzane są w miejscu prowadzenia działalności przez kontrolowaną instytucję obowiązaną lub w siedzibie urzędu, po okazaniu przez kontrolujących legitymacji służbowych oraz pisemnych upoważnień.
§ 12. Szczegółowe zasady prowadzenia czynności kontrolnych i pokontrolnych tj. w szczególności:
1) uprawnienia kontrolerów,
2) prawa i obowiązki kontrolowanej instytucji obowiązanej,
3) zasady dokumentowania wyjaśnień kontrolowanej instytucji obowiązanej,
4) wskazanie elementów, które zawiera protokół kontroli,
5) tryb podpisania protokołu kontroli,
6) tryb sporządzenia wystąpienia pokontrolnego,
7) określenie trybu realizacji zaleceń określają art.136-143 ustawy.

§ 13. Pisemną informację o wynikach kontroli Biuro Kontroli przekazuje do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia lub wydania zaleceń pokontrolnych albo podjęcia decyzji o odstąpieniu od ich wydania.
§ 14. 1. W 2022 roku:
1) Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych oraz Wydział Edukacji i Sportu sporządzają wykazy instytucji obowiązanych, o których mowa § 2 zarządzenia i przekazują je do Biura Kontroli w terminie do dnia 31 stycznia 2022.
2) Biuro Kontroli opracowuje plan kontroli w terminie do dnia 28 lutego 2022 r..

§ 15. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu oraz Kierownikowi Biura Kontroli.
§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

 

 

PDFZalacznik1 502/2021.pdf (501,71KB)

 

PDFZalacznik2 502/2021.pdf (359,16KB)