Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 507/13 obręb 213, ul. Cegielniana.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.43.8.2016                                                                       Przemyśl, dnia 02.11.2021 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu przy ul. Cegielnianej

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Działka nr: 507/13
  • Powierzchnia działki: 0,1505 ha
  • Obręb: 213
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00051368/9

Wraz ze sprzedażą działki nr 507/13 w obrębie 213 nastąpi sprzedaż udziału w wysokości 1/6 niewydzielonej części w prawie własności niezabudowanej działki nr 507/7 o powierzchni 0,0848 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Cegielniana.

4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
       Nieruchomość niezabudowana o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta. Teren działki o lekkim spadku w kierunku południowym, porośnięty trawą, krzewami i drzewami samosiejkami. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone niezabudowane, droga publiczna, w dalszej odległości znajduje się zabudowa jednorodzinna. W ulicy Fabrycznej znajduje się sieć energetyczna. Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie działką nr 507/7 w obrębie 213, stanowiącą drogę wewnętrzną.
       Ze względu na brak bezpośredniego dostępu nieruchomości do ul. Cegielnianej, ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu pasem gruntu o powierzchni 52 m2 przez nieruchomość oznaczoną jako działki nr 220/1 i nr 507/4 w obrębie 213 objętą księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9, na rzecz właściciela działki nr 507/13 w obrębie 213. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności w wysokości 900,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT), nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
        Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla „Słowackiego II”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej  w Przemyślu Nr 177/2009 z dnia 22 października 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 92, poz. 1281 z dnia 30 listopada 2009 r.), działka nr 507/13 zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem „MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zaś działka nr 507/7 – stanowi teren drogi wewnętrznej „KDW”.
       Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład  działki nr 507/13 wchodzi użytek gruntowy o symbolach: „Lzr-ŁIV”, „Lzr-RIIIa” i „RIIIa”, zaś w skład działki nr 507/7 użytek gruntowy o symbolach: „Lzr-RIIIa”, RIIIa” i „RIVa”.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy  00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).

6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 r. (środa) o godzinie 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg - działka nr 507/13 obręb 213”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 7 grudnia 2021 r.

9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

10. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania umowy przenoszącej własność. Miejsce i termin zawarcia ww. umowy zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości gruntowej ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości następuje na koszt nabywcy.

14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta