Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 425/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 04-11-2021 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowychna członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację na terenie miasta Przemyśla w 2022r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Postanawia się przeprowadzić otwarty nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację na terenie miasta Przemyśla w 2022r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”.
§ 2. 1. W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), które spełniają następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przyjmowania wniosków o dotację lub realizacji projektów;
3) działają w organizacji pozarządowej.

2. W skład Komisji Konkursowej nie mogą być powoływani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl lub pozostają z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
3. Podmioty działające na terenie miasta Przemyśla lub na rzecz jego mieszkańców zgłaszają kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia elektronicznie na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2021r.
§ 3. 1. Wyboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej dokona Prezydent Miasta Przemyśla.
2. Prezydent Miasta Przemyśla powołuje Komisję Konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun

 

PDFZalacznik1 425/2021.pdf (331,75KB)

PDFZalacznik2 425/2021.pdf (678,73KB)