Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Narutowicza

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.11.2.2020                                                           Przemyśl, dnia 27 października 2021 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Narutowicza, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr:

476/4

477/4

484/2

484/4

485

487/1

486

Powierzchnia:

0,0944

0,0762

0,0263

0,0149

0,0320

0,0425

0,0155

Obręb nr:

205 m. Przemyśla

Księga wieczysta nr:

PR1P/00057233/6

PR1P/00060569/4

PR1P/00060787/8

PR1P/00060717/7

Użytek gruntowy:

„RIIIa” – grunty orne

 1. Adres: 37-700 Przemyśl, rejon ul. Gabriela Narutowicza.
 2. Opis nieruchomości: Działki są niezabudowane i tworzą razem zwarty kompleks o powierzchni 0,3018 ha o regularnym, trapezowym kształcie. Teren nieruchomości pochyły w kierunku południowym, porośnięty drzewami i krzewami. Najbliższe otoczenie to tereny użytkowane rolniczo oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Nieruchomość nie przylega do urządzonej drogi publicznej. Przy sprzedaży ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa na działkach nr 476/5, 477/5, 487/2 i 489 w obrębie 205, na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 476/4, 477/4, 484/2, 484/4, 485, 487/1 i 486 w obrębie 205 za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23% VAT). Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Działki będące przedmiotem przetargu objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rycerskie I”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 110/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 2536 z dnia 12 lipca 2017 r.) i znajdują się w obszarach oznaczonych symbolami: „2MW/U” – terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, „3MW” – terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i „5KDW” – terenach dróg wewnętrznych.
  Działki położone są w strefie ochrony konserwatorskiej „C” wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A‑1493. W związku z powyższym na Nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zm.). W ich obrębie zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 216/126.
 4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
 5. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Cena wywoławcza nieruchomości: 440 000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości, wraz z podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 r. (środa) o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).
 8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do  przetargu w kwocie 44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg ul. Narutowicza. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 30 listopada 2021 r.
 9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 10. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako Nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 11. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 12. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości i ustanowieniem służebności gruntowej ponosi Nabywca.
 13. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do powołanych w ogłoszeniu dokumentów, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl , www.przemysl.pl, bądź przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działki na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ