Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Przerwa

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.59.2019                                                             Przemyśl, dnia 28 października 2021 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Przerwa, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 199/3
 • Powierzchnia działki: 0,1031 ha
 • Obręb: 209 m. Przemyśla
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00071774/4
 • Użytek gruntowy: „PsI” i „PsII”– pastwiska trwałe.
 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Przerwa.
 2. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana. Teren nieruchomości płaski, porośnięty drzewami, kształt podłużny, zbliżony do trójkąta. Wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki przebiega sieć wodociągowa. Działka nr 199/3 w obrębie 209 nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej – ulicy Przerwa. Najbliższe otoczenie to tereny użytkowane rolniczo i rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowa działka objęta jest ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Przekopana I”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 176/2017 z dnia 26 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4019 z dnia 5 grudnia 2017 r.) i położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „MN19” tj. terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 5. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 13 października 2021 r. przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości, wraz z podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 r. (środa) o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).
 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu w kwocie 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, z zaznaczeniem Drugi przetarg ul. Przerwa”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 30 listopada 2021 r.
 10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako Nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca.
 14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl , www.przemysl.pl , lub przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

Przerwa 199_3.jpeg

Przerwa mpzp.jpeg