Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 391/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 15-10-2021 w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 11 ust. 1, w związku z art. 13 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r . o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), art. 285 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r,. poz. 1740 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu o powierzchni 18 m 2 przez nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną jako działka nr 1365 w obrębie nr 208 m. Przemyśla, objętą księgą wieczystą nr PR1P/00051724/3, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1350 w obrębie nr 208 m. Przemyśla, w wysokości 350,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt 00/100) brutto. § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun