Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 387/2021 PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 285 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 5 uchwały Nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2021 r. poz.1194)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu o powierzchni 370,00 m 2 przebiegającym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczone jako działki nr 272 i nr 273 w obrębie 205 objęte księgą wieczystą nr PR1P/00099350/8 , oraz działka nr 274 w obrębie 205 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00056495/3 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonych jako działki nr 259, nr 260 i nr 261 w obrębie 205 m. Przemyśla w kwocie 8 200,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy dwieście 00/100) brutto. § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun