Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 386/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13-10-2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu pod nazwą „PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA W PRZEMYŚLU – WYPOSAŻENIE”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zarządzam co następuje

§ 1. Powołuje Komisję Przetargową, zwaną dalej „komisją”, do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu pod nazwą „PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA W PRZEMYŚLU – WYPOSAŻENIE”, w składzie:
1) Marian Baran – Przewodniczący Komisji;
2) Marek Mikrut – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
3) Anna Waszczak – Sekretarz Komisji;
4) Leszek Strojny – Członek Komisji;
5) Alicja Żelazko – Członek Komisji;
6) Stanisław Pochwała – Członek Komisji;
7) Iwona Bobko – Członek Komisji;
8) Anna Bogdanowicz – Członek Komisji;
9) Marek Legenc – Członek Komisji.

§ 2. Zadaniem komisji, o której mowa w §1 jest:
1) ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) badanie i ocena ofert;
3) przedłożenie Kierownikowi Zamawiającego propozycji wyników postępowania, w tym wyboru oferty najkorzystniejszej lub wniosku o unieważnienie postępowania.

§ 3. Organizację oraz tryb pracy komisji określa Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 83/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 lutego 2017r., w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.
§ 4. Komisja kończy działanie z chwilą wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co stanowi podstawę do zatwierdzenia protokołu postępowania przez kierownika zamawiającego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun