Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 134/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przekazania projektu zmiany uchwały Nr 135/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl

Uchwała Nr 134/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie przekazania projektu zmiany uchwały Nr 135/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 7 i art. 35 ust. 2 ustawy prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1330 z późn. zm.) a także art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Miejska w Przemyślu przyjmuje projekt zmiany załącznika do uchwały Nr 135/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl opracowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu.

§ 2.

W załączniku do uchwały Nr 135/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl wprowadza się następujące zmiany:

1) Rozdział 5, 6 i 7 otrzymuje nowe brzmienie

 

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci

 

§ 1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej nieruchomości, innej niż budynek mieszkalny jednorodzinny, poza elementami wskazanymi w art. 19a ust. 4 ustawy, zawiera także:

1) określenie częstotliwości poboru wody w rozkładzie dobowym i czasu trwania cyklu
w przypadku zapotrzebowania na wodę do celów technologicznych,

2) określenie w metrach nad poziom morza docelowej niwelety terenu nieruchomości
w miejscu usytuowania przyłącza,

3) określenie planowanego sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych,

4) określenie wielkości i rodzaju powierzchni, z których wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa.

§ 2. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej:

1) wskazują miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

2) określają ciśnienie dyspozycyjne wody w sieci wodociągowej wraz z rzędną geograficzną
na jakiej dokonano pomiaru ciśnienia,

3) podają zalecenia technologiczne i materiałowe do wykonania przyłącza wodociągowego, informacje o parametrach przyłącza i konieczności montażu w instalacji wewnętrznej urządzeń zabezpieczających przed wtórnym skażeniem wody w sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa,

4) podają zalecenia technologiczne i materiałowe do wykonania przyłącza kanalizacyjnego, informacje o parametrach przyłącza i bezpiecznym poziomie, z którego możliwe jest zapewnienie grawitacyjnego odpływu ścieków,

5) określają rodzaj ścieków odprowadzanych z nieruchomości, w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych - dopuszczalny ładunek zanieczyszczeń,

6) informują o trybie postępowania w celu zrealizowania przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§ 3. Warunkiem wykonania przez Przedsiębiorstwo włączenia przyłącza do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest dokonanie odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego przez Przedsiębiorstwo, potwierdzone spisaniem protokołu odbioru technicznego.

 

Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

 

§ 4. 1. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest uzależniony od:

1) technicznych możliwości Przedsiębiorstwa w kontekście zastosowanych technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w tym wydajności stacji uzdatniania wody i przepustowości oczyszczalni ścieków,

2) lokalizacji i parametrów sieci wodociągowej: wydajności i ciśnienia dyspozycyjnego,

3) lokalizacji i rodzaju sieci kanalizacyjnej (sanitarnej lub ogólnospławnej) oraz jej parametrów: możliwości przepustowych i stopnia napełnienia sieci ogólnospławnej w okresach intensywnych opadów atmosferycznych,

4) lokalizacji nieruchomości w relacji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

5) możliwości zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług dla nieruchomości już przyłączonych,

6) posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

7) wieloletnich planów modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych oraz wieloletnich planów modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych.

2. Przedsiębiorstwo wydaje podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jeżeli są spełnione przesłanki określone w ust. 1 pkt. 1-6.

 

Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

 

§ 5. 1. Zgłoszenie Przedsiębiorstwu do odbioru technicznego przyłącza wykonuje się z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym. Zgłoszenie zawiera:

1) dane podmiotu ubiegającego się o przyłączenie,

2) adres nieruchomości przyłączanej,

3) znak warunków przyłączenia,

4) plan sytuacyjny lub projekt zagospodarowania terenu, z trasą przyłącza uwzględniającą warunki przyłączenia do sieci,

5) proponowany termin odbioru,

6) dane identyfikujące wykonawcę robót.

2. Przedsiębiorstwo w ramach odbioru dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami przyłączenia oraz z planem sytuacyjnym, o którym mowa w art. 29a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333) lub z projektem zagospodarowania terenu, o którym mowa w art. 30 ust. 2a pkt 4 lit. a tejże ustawy.

3. Odbiór częściowy robót przed zasypaniem tzn. robót zanikających i odbiór końcowy przyłącza Przedsiębiorstwo dokonuje przy udziale wykonawcy robót oraz podmiotu ubiegającego się o przyłączenie.

§ 6. 1. Spisanie protokołu odbioru technicznego przyłącza odbywa się po zakończeniu robót.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza zawiera co najmniej:

1) datę odbioru,

2) określenie przedmiotu odbioru,

3) adres nieruchomości przyłączanej,

4) dane identyfikujące inwestora,

5) dane identyfikujące Odbiorcę usług,

6) dane identyfikujące wykonawcę robót i siedzibę wykonawcy robót,

7) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia, miejsce lokalizacji i parametry węzła wodomierza głównego, rodzaj podłoża gruntowego, sposób zagęszczania gruntu przy zasypywaniu wykopu),

8) dla przyłącza kanalizacyjnego dodatkowo rodzaj odprowadzanych ścieków,

9) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

3. Załącznikami do protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego są: protokoły skrzyżowania przyłączy z innym uzbrojeniem terenu, protokół próby ciśnieniowej przyłącza wodociągowego, protokół próby szczelności przyłącza kanalizacyjnego.”.

 

§ 3.

Projekt zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl przekazany zostanie do zaopiniowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Hanasiewicza 17B, 35- 103 Rzeszów.

§ 4.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu do:

1. przekazania projektu uchwały do zaopiniowania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Hanasiewicza 17B, 35- 103 Rzeszów.

2. Zawiadomienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu o przekazaniu projektu uchwały do zaopiniowania.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 134 2021.pdf