Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 133/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 133/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

zmniejszenia

zwiększenia

           
       

-186 429,00 zł

186 429,00 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

600

   

Transport i łączność

-130 000,00 zł

162 000,00 zł

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

32 000,00 zł

 
   

4300

Zakup usług pozostałych

32 000,00 zł

 
 

60015

 

Drogi w miastach na prawach powiatu

-162 000,00 zł

162 000,00 zł

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-162 000,00 zł

162 000,00 zł

     

zadanie inwestycyjne ZDM pn.:

   
     

Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator-Przemyśl-granica państwa)

-162 000,00 zł

 
     

Dojazd do terenu Izby Administracji Skarbowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Lwowskiej z drogą oznaczoną symbolem KDZ1 w mpzp Strefa Gospodarcza II

 

162 000,00 zł

           

750

   

Administracja publiczna

-2 000,00 zł

 
 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-2 000,00 zł

 
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-2 000,00 zł

 
           

852

   

Pomoc społeczna

-22 429,00 zł

 
 

85295

 

Pozostała działalność

-22 429,00 zł

 
   

2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

-22 429,00 zł

 
     

wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni

-22 429,00 zł

 
           

855

   

Rodzina

 

22 429,00 zł

 

85510

 

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

 

22 429,00 zł

   

2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

22 429,00 zł

     

finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemyśla i innych powiatów w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla

 

22 429,00 zł

           

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-32 000,00 zł

 
 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

-32 000,00 zł

 
   

4300

Zakup usług pozostałych

-32 000,00 zł

 
           

926

   

Kultura fizyczna

 

2 000,00 zł

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

 

2 000,00 zł

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 000,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 133 2021.pdf