Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 132/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 132/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

zmniejszenia

zwiększenia

           
       

-550 000,00 zł

550 000,00 zł

           

Dział

Rozdział

§

     
           

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-550 000,00 zł

 
 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

-550 000,00 zł

 
   

6589

Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

-550 000,00 zł

 
     

zadanie inwestycyjne RIF pn.:

   
     

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu

-550 000,00 zł

 
           

926

   

Kultura fizyczna

 

550 000,00 zł

 

92601

 

Obiekty sportowe

 

550 000,00 zł

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

550 000,00 zł

     

zadanie inwestycyjne RIF pn.:

   
     

Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98

 

550 000,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 132 2021.pdf