Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 131/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr 131/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

§ 1.

 

  1. Postanawia się zaciągnąć w 2021 r. długoterminowy kredyt w kwocie do 12 500 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  2. Wybór banku na udzielenie kredytu nastąpi w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 2.

Wyraża się zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w § 1 w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3.

Zobowiązania z tytułu kredytu wraz z łącznym kosztem obsługi długu zostaną pokryte z budżetu miasta Przemyśla na lata 2022 – 2027 z dochodów własnych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 5.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 131 2021.pdf