Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ORZECHOWCACH

NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO

W  SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

 W  ORZECHOWCACH

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.  z 2019r. poz. 1282 z p.zm.) art.54 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  ( Dz.U.z 2019 poz.869 z p. zm.)

 

Kierownik Schroniska  dla Bezdomnych  Zwierząt w Orzechowcach

ogłasza nabór  na wolne  stanowisko urzędnicze:

Główny  Księgowy

w   Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach    

 

Nazwa i adres jednostki: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Orzechowce 3 , 37-712 Orzechowce

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

 1. WYMAGANIA  FORMALNE ( OBLIGATORYJNE):
 1. obywatelstwo  polskie, 
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z  pełni praw publicznych,
 3. niekaralność  za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji  państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. niekaralność karą  zakazu pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności  za naruszenie  dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz.1440 z p. zm.),
 5. niekaralność za przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
 6. wykształcenie  (jeden z poniższych warunków):
 1. ukończone  jednolite  studia magisterskie, ekonomiczne wyższe  studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie  lub studia  podyplomowe i posiadanie co najmniej  3-letniej praktyki w księgowości,
 2. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej  6-letniej praktyki w księgowości,
 3. posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie  odrębnych przepisów,
 4. posiadanie  certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo  świadectwa  kwalifikacyjnego  uprawniającego do  usługowego  prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie  odrębnych  przepisów.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE  (PREFEROWANE):
 1. znajomość  aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej : ustawy Kodeks Pracy, ustawy  o pracownikach samorządowych,  ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy  o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy budżetowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości.
 2. biegła znajomość obsługi komputera,
 3. znajomość obsługi  programów finansowo-księgowych, System Zarządzania Budżetem-Cesarz, obsługa bankowości  elektronicznej, e –PUAP,
 4. znajomość zasad rachunkowości jednostek samorządu  terytorialnego,
 5. znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego jst,
 6. znajomość przepisów ZUS,
 7. znajomość zasad sporządzania  sprawozdań budżetowych i finansowych,
 8. umiejętność  planowania i sprawnej organizacji pracy,
 9. umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, sumienność, rzetelność,  odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, umiejętność analitycznego  myślenia, odporność  na stres, dobra organizacja czasu pracy,
 10. preferowane doświadczenie i zatrudnienie na stanowisku  głównego księgowego.
 1. GŁÓWNE  ZADANIA  NA  STANOWISKU:
 1. obsługa finansowo- księgowa jednostki  (budżet i fundusz socjalny),
 2. sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków,
 3. uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną  w ustawowych terminach,
 4. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 5. rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
 6. sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i analiz, 
 7. sporządzanie sprawozdań  statystycznych,
 8. nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów, 
 9. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 10. należyte  przechowywanie i zabezpieczenie  dokumentów  finansowo-  księgowych,
 11. prowadzenie  i rozliczanie ZFSŚ,
 12. rozliczanie podatku od towarów i usług,
 13. Wykonywanie innych  niewymienionych wyżej zadań, które  z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydawanych  przez kierownika jednostki, należą do kompetencji  głównego księgowego.

 

 1. WYMAGANE  DOKUMENTY  I OŚWIADCZENIA :
 1. list motywacyjny wraz z numerem telefonu  kontaktowego,
 2. życiorys zawodowy (CV ),
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie   dokumentów  potwierdzających  posiadane wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności  zawodowe (poświadczone przez  kandydata  za zgodność  z oryginałem), 
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających  wymagany staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. oświadczenia:
 1. o braku prawomocnego skazania  za  przestępstwo umyślne,
 2. o posiadaniu pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych, 
 3. o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego  i umyślne przestępstwo skarbowe, 
 4. o niekaralności za przestępstwa  przeciwko mieniu, przeciwko  obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych  i samorządu  terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub za przestępstwa  karne skarbowe, o niekaralności  zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, 
 5. podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby ubiegającej się  o zatrudnienie,
 1. inne dokumenty  o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. Ustaw z2019,poz.1781 z p.zm ) oraz  zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu  takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych , zgodnie  z wymogami ustawy z 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019.poz. 1282 z późniejszymi  zmianami ).

V.  WARUNKI PRACY:

 1. miejsce pracy : Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach,  37-712 Orzechowce  3
 2. wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo,
 3. stanowisko: samodzielne,
 4. jednozmianowy system pracy w pozycji siedzącej, w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i przesłane pocztą  na adres: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach 37-712 Orzechowce 3 lub złożone  w siedzibie jednostki w terminie do dnia 01.10.2021r do godz. 14,00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „nabór  na wolne stanowisko urzędnicze  głównego księgowego”.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.10.2021r o godz. 10,00.

W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu do schroniska.

Aplikacje, które  wpłyną po określonym terminie nie będą  rozpatrywane.

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE:

Procedura naboru  na stanowisko urzędnicze jest  przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje:

I  etap -  kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem kompletności i spełniania wymagań formalnych,

II etap -  kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołana przez  Kierownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  w Orzechowcach.

O terminie i miejscu  przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci  spełniający wymagania  formalne zostaną powiadomieni  telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru, z  podaniem ich imienia , nazwiska i miejsca  zamieszkania , będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu Informacji  Publicznej UM  Przemyśla oraz na stronie internetowej  Schroniska dla Bezdomnych  Zwierząt w Orzechowcach.

Dokumenty kandydata  wybranego w naborze i  zatrudnionego zostaną dołączone  do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych  kandydatów  będą odesłane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod  numerem telefonu  16 672 07 07.

 

Orzechowce, dnia 17.09.2021r                                 

mgr  Joanna Puchalska- Tracz           

 Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt             

w  Orzechowcach 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH                                                                                    DLA OSOBY  UBIEGAJĄCEJ SIĘ  O  ZATRUDNIENIE     

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Europejskiego i Rady ( UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( 4.5.2019 I 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL )  informuje, że:

1.administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach , telefon  16 672 07 07 , mail:

2.kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  Osobowych możliwy jest pod nr  telef. 16 675 21 14                       lub adresem email  

3.dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie  art.6 ust 1lit a i c ogólnego  rozporządzenia  jw. o ochronie  danych oraz ustawy z dnia  26 czerwca 1974r Kodeks Pracy( Dz.U. z 2019r. poz. 1040, 1043 i 1495 ) i  ustawy  z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U 2019r. poz.1282 ) w celu  rekrutacji do pracy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt                                      w Orzechowcach.

4.dane osobowe  będą  przechowywane przez  okres rekrutacji, a następnie  zgodnie z regulaminem rekrutacji  złożone  dokumenty , które nie przeszły etapu rekrutacyjnego zostają oddane  kandydatom lub po terminie odbioru komisyjnie zniszczone,

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora  dostępu do danych  osobowych, prawo do  ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo  do usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania  oraz prawo do cofnięcia zgody ( w zakresie, w którym podstawą  przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art.6 ust 1lit a ),

6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7. podanie danych osobowych jest wymogiem   ustawowym i  jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa  pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

                                                                  ………………………………………………

                                                                  ( czytelny  podpis  kandydata )

 

 

 

Orzechowce, dnia  …………………………….r.