Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 130/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 130/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372)  Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

zmniejszenia

zwiększenia

       

-4 803,00 zł

4 803,00 zł

Dział

Rozdział

§

     

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-4 803,00 zł

 
           
 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

-4 803,00 zł

 
           
   

6589

Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących
w użytkowaniu jednostek budżetowych

-4 803,00 zł

 
           
     

zadanie inwestycyjne RIF pn.:

   
     

Podziemna Trasa Turystyczna
w Przemyślu

-4 803,00 zł

 
           

926

   

Kultura fizyczna

 

4 803,00 zł

           
 

92601

 

Obiekty sportowe

 

4 803,00 zł

           
   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

4 803,00 zł

           
     

zadanie inwestycyjne RIF pn.:

   
     

Modernizacja, dostosowanie
i doposażenie w urządzenia placu zabaw przy ul. Opalińskiego dla potrzeb niepełnosprawnych

 

3 532,00

           
     

Przemyski Park Sportowo - Rekreacyjny - Park zieleni (środki własne)

 

1 271,00

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 130 2021.pdf