Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Marcina Bielskiego

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.5.2021                                                               Przemyśl, dnia 9 września 2021 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul.  Marcina Bielskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr:

270

271

Powierzchnia działki:

0,0909 ha

0,0051 ha

Obręb nr:

205 m. Przemyśla

Księga Wieczysta Nr:

PR1P/00047954/3

Użytek gruntowy:

„RII” – grunty orne

 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Marcina Bielskiego.
 2. Opis nieruchomości: Działki są niezabudowane i tworzą razem kompleks o nieregularnym kształcie i łącznej powierzchni 0,0960 ha. Dojazd do nieruchomości drogą wewnętrzną od ulicy Bielskiego. Przez działkę nr 270 przebiegają sieci: gazowa, energetyczna, wodociągowe i telekomunikacyjna, natomiast przez działkę nr 271 – energetyczna i wodociągowe. Grunt użytkowany jest na podstawie umowy dzierżawy. Najbliższe otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość objęta została ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Rycerskie”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 83/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 83, poz. 896 z dnia 21 grudnia 2000 r.) i znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „15UOP” tj. terenie przeznaczonym pod budowę szkoły podstawowej i gimnazjum.
  Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A‑1493. W związku z powyższym na Nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zm.).
 4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Przedmiotowa działka użytkowana jest na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2021 r. Nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce Wydzierżawiającego.
 5. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Cena wywoławcza nieruchomości: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości, wraz z podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 13 października 2021 r. (środa) o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).
 8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do  przetargu w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, z zaznaczeniem „Przetarg ul. Bielskiego. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 5 października 2021 r.
 9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 10. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako Nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 11. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 12. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca. Geodezyjne okazanie granic działki nastąpi na koszt Nabywcy.
 13. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl , www.przemysl.pl lub przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działki na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

Bielskiego 270 271 mpzp.jpeg