Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.27.2020                                                                         Przemyśl, dnia 16 sierpnia 2021 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Bolesława Chrobrego stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 2915/17
 • Powierzchnia działki: 0,0449 ha
 • Obręb: 202 m. Przemyśla
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00071688/4
 • użytek gruntowy: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Bolesława Chrobrego.
 2. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana i przylega do drogi publicznej. Teren nieruchomości płaski, kształt regularny, zbliżony do wydłużonego trójkąta. Przez działkę, wzdłuż wschodniej granicy, biegnie sieć gazowa, a przez północny kraniec – sieć wodociągowa. Grunt użytkowany jest na podstawie umowy dzierżawy. Najbliższe otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, kościół i przystanek autobusowy.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Działka nr 2915/17 w obrębie 202 objęta jest ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 25/06 z dnia 23 lutego 2006 r. i położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „MN14” tj. terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A‑1493. W związku z powyższym na Nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zm.).
 4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Przedmiotowa działka użytkowana jest na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2022 r. Nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce Wydzierżawiającego.
 5. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczona w dniach 12 maja 2021 r. oraz 21 lipca 2021 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 6. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości, wraz z podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. (środa) o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).
 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do  kolejnego przetargu w kwocie 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg ul. Chrobrego”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 14 września 2021 r.
 10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako Nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca.
 14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl, lub skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

mpzp chrobrego_2915_17.jpeg