Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Planowanie przestrzenne


mpzp_przemysl_3_2019.jpeg

Obecnie w naszym mieście obowiązuje 61 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują 37,91 % powierzchni miasta tj. 1750,84 ha (stan na 1 marzec 2019r.)


Klauzula  Informacyjna BRMP w Przemyślu

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemyśla z siedzibą przy ul. Matejki 1, 37-700 Przemyśl (+48 16 678 37 16, adres e-mail: brmprzemysl@idsl.pl)
2. W Biurze Rozwoju Miasta Przemyśla w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: brmprzemysl@brmprzemysl.pl, tel. +48 16 678 37 16.
3.BRMP w Przemyślu może przetwarzać Pana/i dane osobowe w następujących celach: realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz  Statutu Biura Rozwoju Miasta Przemyśla.
4.W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pan/i dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/i danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5.Pana/Pani dane osobowe przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6.W związku z powyższym przysługuje Pan/i prawo do:
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
- prawo do ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7.Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres brmprzemysl@brmprzemysl.pl
8.Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BRMP w Przemyślu Pana/i danych osobowych narusza przepisy, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.


Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla realizuje określone ustawami zadania własne gminy w zakresie polityki przestrzennej miasta Przemyśla.

Poniżej publikujemy załączniki  - wnioski:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy :  DOCwniosek-wz_2018rodo.doc

Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego :  DOCwniosek-cp_2018rodo.doc

Wniosek o przeniesienie decyzji : DOCXprzeniesienie-decyzji-wniosek_2018rodo.docx

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości :  DOCXwniosek zaświadczenie_2019.docx

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: DOCwypis-mpzp_2019.doc

Wniosek o wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego :  DOCwypis-studium_2019.doc

Wniosek o sporządzenie mpzp :  DOCwniosek-o-sporzadzenie-planu_2019.doc

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : DOCwniosek-do-planu_2019.doc

Wniosek - uwaga do projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego : DOCuwaga_mpzp_2019.doc
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-09-2007
  przez: Rafał Porada
 • opublikowano:
  26-09-2007 15:23
  przez: Rafał Porada
 • zmodyfikowano:
  02-04-2019 09:07
  przez: Jerzy Ochalski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Miejska Przemyśl
  odwiedzin: 22324
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×