Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Planowanie przestrzenne

UWAGA !!!

Klauzula  Informacyjna BRMP w Przemyślu

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemyśla z siedzibą przy ul. Matejki 1, 37-700 Przemyśl (+48 16 678 37 16, adres e-mail: brmprzemysl@idsl.pl)
2. W Biurze Rozwoju Miasta Przemyśla w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: brmprzemysl@brmprzemysl.pl, tel. +48 16 678 37 16.
3.BRMP w Przemyślu może przetwarzać Pana/i dane osobowe w następujących celach: realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz  Statutu Biura Rozwoju Miasta Przemyśla.
4.W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pan/i dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/i danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5.Pana/Pani dane osobowe przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6.W związku z powyższym przysługuje Pan/i prawo do:
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
- prawo do ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7.Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres brmprzemysl@brmprzemysl.pl
8.Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BRMP w Przemyślu Pana/i danych osobowych narusza przepisy, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.


mpzp2018.jpeg
Obecnie w naszym mieście obowiązuje 59 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują 35,51 % powierzchni miasta (stan na kwiecień 2018r.)

Ważna informacja !!!

Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemyśla informuje, że 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Biura Rozwoju Miasta Przemyśla.


Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla realizuje określone ustawami zadania własne gminy w zakresie polityki przestrzennej miasta Przemyśla.

Poniżej publikujemy załączniki  - wnioski:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy :  DOCwniosek-wz_2018rodo.doc

Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego :  DOCwniosek-cp_2018rodo.doc

Wniosek o przeniesienie decyzji : DOCXprzeniesienie-decyzji-wniosek_2018rodo.docx

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości :  DOCXwniosek zaświadczenie_2018arodo.docx

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: DOCwypis-mpzp_2018rodo.doc

Wniosek o wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego :  DOCwypis-studium_2018rodo.doc

Wniosek o sporządzenie mpzp :  DOCwniosek-o-sporzadzenie-planu_2018.doc

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : DOCwniosek-do-planu_2018rodo.doc

Wniosek - uwaga do projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego :  DOCuwaga_mpzp_2018rodo.doc

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-09-2007
  przez: Rafał Porada
 • opublikowano:
  26-09-2007 15:23
  przez: Rafał Porada
 • zmodyfikowano:
  29-05-2018 12:41
  przez: Jerzy Ochalski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Miejska Przemyśl
  odwiedzin: 17105
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×