Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Planowanie przestrzenne


mpzp_przemysl_3_2019.jpeg

Obecnie w naszym mieście obowiązuje 61 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują 37,91 % powierzchni miasta tj. 1750,84 ha (stan na 1 marzec 2019r.)


Klauzula  Informacyjna BRMP w Przemyślu

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemyśla z siedzibą przy ul. Matejki 1, 37-700 Przemyśl (+48 16 678 37 16, adres e-mail: brmprzemysl@idsl.pl)
2. W Biurze Rozwoju Miasta Przemyśla w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: brmprzemysl@brmprzemysl.pl, tel. +48 16 678 37 16.
3.BRMP w Przemyślu może przetwarzać Pana/i dane osobowe w następujących celach: realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz  Statutu Biura Rozwoju Miasta Przemyśla.
4.W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pan/i dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/i danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5.Pana/Pani dane osobowe przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6.W związku z powyższym przysługuje Pan/i prawo do:
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
- prawo do ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7.Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres brmprzemysl@brmprzemysl.pl
8.Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BRMP w Przemyślu Pana/i danych osobowych narusza przepisy, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.


Klauzula  Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną  sporządzania planu miejscowego   
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl (adres e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl)
 2. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: bbi@um.przemysl.pl, tel. +48 16 675 21 14.
 3. Urząd Miejski w Przemyślu będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pan/i dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/i danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcami danych będą w szczególności: Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Dokumentacja dot. MPZP posiada kategorię archiwalną A i zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach jest przechowywana wieczyście.
 6. W związku z powyższym przysługuje Pan/i prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO (zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prawo określone w art. 15 ust.1 lit g RODO do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano).
 • sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,

Zgodnie z art. 17 ust.3 lit. b) RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo usunięcia danych.

Zgodnie z art. 20 i 21 RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres kancelaria@um.przemysl.pl.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BRMP w Przemyślu Pana/i danych osobowych narusza przepisy, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jest obowiązkowe pod rygorem odmowy realizacji żądania strony.

10. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji oraz nie będzie stosował profilowania wobec osoby, której dane dotyczą.


Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla realizuje określone ustawami zadania własne gminy w zakresie polityki przestrzennej miasta Przemyśla.

Poniżej publikujemy załączniki  - wnioski:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy :  DOCwniosek-wz_2018rodo.doc

Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego :  DOCwniosek-cp_2018rodo.doc

Wniosek o przeniesienie decyzji : DOCXprzeniesienie-decyzji-wniosek_2018rodo.docx

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości :  DOCXwniosek zaświadczenie_2019.docx

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: DOCwypis-mpzp_2019.doc

Wniosek o wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego :  DOCwypis-studium_2019.doc

Wniosek o sporządzenie mpzp :  DOCwniosek-o-sporzadzenie-planu_2019.doc

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : DOCwniosek-do-planu_2019.doc

Wniosek - uwaga do projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego : DOCuwaga_mpzp_2019.doc
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-09-2007
  przez: Rafał Porada
 • opublikowano:
  26-09-2007 15:23
  przez: Rafał Porada
 • zmodyfikowano:
  10-07-2019 10:44
  przez: Jerzy Ochalski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Miejska Przemyśl
  odwiedzin: 23081
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×