Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. finansowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1

Przemyśl, 14.06.2021 r. 

 

Dyrektor  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1

w Przemyślu

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

  Specjalista ds. finansowych

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1282) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018, poz. 936).

 1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1

ul. Dworskiego 99

37-700 Przemyśl

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Specjalista ds. finansowych

      III.  Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

 1. praca w wymiarze pełnego etatu, na podstawie umowy o pracę,
 2. jednozmianowy system pracy w pozycji siedzącej w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera,
 3. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w CKZiU Nr 1 w Przemyślu jest niższy niż 6%.

      IV. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie o specjalności rachunkowość, posiadanie łącznie co najmniej 2-letniego stażu pracy w księgowości.

    V. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych, przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych 
 2. znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych (podatek VAT),
 3. znajomość obsługi programów: Księgowość  Optivum  (FINANSE Vulcan, KASA Vulcan), r-VAT, ( program do centralizacji rozliczeń VAT), bankowość elektroniczna,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( Word, Excel ).
 5. umiejętność pracy w zespole, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 1. wysoka kultura osobista,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. umiejętności analityczne i interpersonalne.

    VI.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku specjalisty ds. finansowych:

 1. prowadzenie księgowości poprzez księgowanie dokumentów w programie Vulcan         (księgowanie operacji w odpowiednich dziennikach zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym zakresie),
 2. prowadzenie miesięcznych rozliczeń z tytułu podatku VAT związanych   z prowadzoną działalnością:
 • sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów w wyodrębnionym systemie informatycznym,
 • sporządzanie „cząstkowych” deklaracji VAT dotyczących prowadzonej działalności, zgodnie  z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 • obliczanie i korygowanie współczynnika WSS i prewspółczynnika za każdy rok działalności,
 1. obsługa programu bankowego tj. wykonywanie wszelkich przelewów związanych z realizacją operacji gospodarczych, wypłata wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz drukowanie wyciągów bankowych,
 2. prowadzenie kasy CKZIU Nr1 przy pomocy programu komputerowego Kasa Optivum – Vulcan, oddzielnie dla każdego konta bankowego będącego w posiadaniu jednostki,
 3. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie gotówki i innych walorów,
 4. dokonywanie operacji gotówkowych (wpłat i wypłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez upoważnione osoby pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty,
 5. dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunków bankowych na określone potrzeby lub wydatki bieżące,
 6. odprowadzanie przyjętych środków pieniężnych do banku zgodnie z instrukcją kasową,
 7. sporządzanie raportów kasowych zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie oraz terminowe przekazywanie do księgowości wraz z dokumentami źródłowymi,
 8. obsługa kasy fiskalnej, tj.: wydawanie paragonów fiskalnych nabywcom w momencie sprzedaży oraz sporządzanie raportów miesięcznych,
 9. prowadzenie analityki kont syntetycznych:
  1. kont zespołu 3 – materiały i towary,
  2. kont zespołu 6 – wyroby gotowe,
 10. przekazywanie dokumentów przychodów i rozchodów  magazynowych do 5-go dnia każdego miesiąca za m-c poprzedzający zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym zakresie do głównego księgowego,
 11. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania- czeki gotówkowe do prowadzonych kont bankowych,
 12. regularne uzgadnianie stanu sald w/w kont z głównym księgowym,
 13. rejestrowanie i archiwizacja dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym zakresie,
 14. wykonywanie innych czynności  na polecenie głównego księgowego i dyrektora placówki,
 15. przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, bhp, przeciwpożarowych, o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz o ochronie danych osobowych.

    VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (zał. nr 1),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. oświadczenia kandydata ( zał. nr 2):
 • o  braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
 2. podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w CKZiU Nr 1 w Przemyślu ( zał. nr 3),                                                                                                           
 3. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VIII.  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zmianami), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlament Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO).Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie  z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zmian.).   

IX. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu ul. Dworskiego 99, w terminie do 28.06.2021 r.  do godz. 15.00.

w  zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. finansowych w  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu”.

W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Dokumenty złożone po wyżej określonym  terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych pozostaną do odebrania 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Procedurę naboru przeprowadza się również w przypadku  złożenia dokumentów przez jednego kandydata.

X. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2021 r. 2021 r. o godzinie 9.00.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.przemysl.pl.

Robert Rybak

Dyrektor  CKZiU Nr 1 w Przemyślu

DOCXOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko Spec. ds finansowych.docx (29,80KB)

DOCXZałącznik Nr 1 - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.docx (18,07KB)

DOCXZałącznik Nr 2 - Oświadczenie.docx (16,06KB)

DOCXZałącznik Nr 3 - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.docx (16,24KB)