Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 1591 w obrębie nr 208

       PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Przemyśl, dnia 26 maja 2021 r.

MK.6840.45.3.2019

 

Prezydent Miasta Przemyśla

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1591 o powierzchni 0,0165 ha w obrębie nr 208 m. Przemyśla, dla której w Sądzie Rejonowym w Przemyślu prowadzona jest księga wieczysta nr PR1P/00051517/9.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona w Przemyślu przy ul. Wilczańskiej, o regularnym kształcie. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz bezpośrednio tereny infrastruktury drogowej.

3. Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (zatwierdzonym Uchwałą Nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2017 r.) nieruchomość położona jest w jednostce przestrzennej III. Ogólnomiejska, Część północno-wschodnia III.2, Dzielnica III.2 – Wilcze 2, III.2.MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Funkcja podstawowa: mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcje dopuszczalne: mieszkaniowo – usługowe, usługowa. Obszary z ograniczeniami zabudowy i wyłączone z zabudowy: obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%).

Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla działka sklasyfikowana jest jako drogi (dr).

Nieruchomość położona jest w strefie „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie z dnia 20 maja 1972 r. pod numerem A-1493. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710). Potencjalne prace prowadzone na obszarze przedmiotowej nieruchomości wymagać będą uzyskania pozwolenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość pozostaje w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu. Trwały zarząd zostanie wygaszony przed podpisaniem umowy sprzedaży. Po wygaszeniu trwałego zarządu nieruchomość będzie wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12 500,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy pięćset 00/100) brutto – zwolniona z podatku VAT.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 07 lipca 2021 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.).

7. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne oraz inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1 250,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 lub na rachunek bankowy tego Urzędu w Getin Noble Bank S.A., nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „Przetarg - działka nr 1591 w obrębie nr 208”, w terminie do dnia 29 czerwca 2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, do dnia 29 czerwca 2021 r. przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

10. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu nr 78 1560 0013 2787 7120 6000 0007 w Getin Noble Bank S.A. lub w kasie tego Urzędu przy ul. Wodnej 11.

11. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie pisemnie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia, Prezydent Miasta Przemyśla może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 9, tel. (16) 675-21-23, e-mail: gkk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Bogusław Świeży

         Zastępca Prezydenta