Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - dz. 6/13 obr. 213

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.14.3.2021                                                                      Przemyśl, dnia 19 maja 2021 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Przemyślu.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Nr ewidencyjny działki: 6/13
 • Obręb: 213 m. Przemyśla
 • Powierzchnia działki: 1,0000 ha
 • Nr księgi wieczystej: PR1P/00071675/0

wraz z udziałem w wysokości 1/5 niewydzielonej części w działkach: nr 6/7 o powierzchni 0,0377 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00106328/8 oraz nr 6/12 o powierzchni 0,3430 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00071675/0, obie w obrębie 213 m. Przemyśla.

 1. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miejska Przemyśl, natomiast zarządzającym Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN jest Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, ul. Nowy Świat 6/12, 00‑400 Warszawa.
 2. Adres nieruchomości: ul. Gospodarcza, 37-700 Przemyśl.
 3. Opis nieruchomości: Działki są niezabudowane. Działka nr 6/13 w obrębie 213 posiada regularny, prostokątny kształt i płaską powierzchnię. Dojazd do nieruchomości od ulicy Gospodarczej przez działki nr 6/7 i nr 6/12 w obrębie 213, przeznaczone do obsługi komunikacyjnej m.in. działki nr 6/13 w obrębie 213. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się hala produkcyjna, tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłową oraz tereny użytkowane rolniczo.
 4. Wg ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bakończyce III/04” zatwierdzonego uchwałą nr 192/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 października 2006 r. wszystkie działki położone są w obszarze „P2” – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej przeznaczone pod zabudowę w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej.
  Według operatu ewidencji gruntów i budynków w skład ww. nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolach „RIVa” – grunty orne, „PsIV” – pastwiska trwałe i „Lzr-PsV” – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.
  Zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2322 z późn. zm.) przedmiotowe nieruchomości położone są w Podstrefie Przemyśl Kompleks 2 Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO‑PARK WISŁOSAN.
  Dla przedmiotowego terenu sporządzone zostały geotechniczne warunki posadowienia dla zadania: „Przeprowadzenia wstępnych badań geotechnicznych dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Przemyślu – objętych statusem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN” Podstrefa Przemyśl”.
 5. Obciążenia: W dziale III księgi wieczystej PR1P/00106328/8 prowadzonej dla działki nr 6/7 w obrębie 213 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Przemyślu oraz na rzecz jej następców prawnych, polegająca m.in. na prawie wejścia i wjazdu na działkę nr 6/4 przez odpowiednie służby wodno-kanalizacyjne w celu wybudowania kanalizacji sanitarnej oraz wykonywania czynności niezbędnych do konserwacji, naprawy i modernizacji kanalizacji, rozbudowy sieci i wykonywania nowych podłączeń, w tym rozkopywania, zakopywania i wyrównania terenu działki, obowiązku pozostawienia pasa terenu działki nr 6/4 wolnego od zabudowy i zadrzewienia o szerokości minimum 1,50 metra licząc w obie strony od skrajni kanalizacji.
 6. Zobowiązania: Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, w razie konieczności, udostępnić część nabytej nieruchomości Gminie Miejskiej Przemyśl w celu przeprowadzenia prac wynikających z obowiązujących przepisów prawa, związanych z utrzymaniem i udrożnieniem istniejących rowów.
 7. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa. Wspólnicy spółki cywilnej powinni okazać umowę spółki lub uchwałę wspólników w zakresie umocowania do reprezentowania spółki.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 8. Cena wywoławcza nieruchomości: 180 000,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 9. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w wysokości 18 000,00 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na  rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – dz. nr 6/13 obr. 213”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 22 czerwca 2021 r.
 11. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 12. Forma sprzedaży nieruchomości: akt notarialny warunkowej umowy sprzedaży, jako że w odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1670 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.
 13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy przenoszącej własność. Miejsce i terminy zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz umowy przenoszącej własność zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnych zawiadomieniach, przy czym wyznaczone terminy nie mogą być krótsze niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomień. Umowa przenosząca własność podpisana zostanie w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc, licząc od dnia otrzymania przez wskazaną kancelarię notarialną oświadczenia Zarządzającego TSSE o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.
 14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscach i terminach podanych w zawiadomieniach, o których mowa w pkt 14. W takim przypadku Prezydent Miasta Przemyśla może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Nabywca traci wówczas prawo zakupu przedmiotowej nieruchomości.
 15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 17. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: oraz na stronie internetowej www.przemysl.pl.
  Informacji dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN udziela Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 99 99 lub 823 66 88.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

działka nr 6_13.jpeg