Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 73/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 73/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków

   
       

    dochody

 wydatki

           
       

34 475,00 zł

34 475,00 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

801

   

Oświata i wychowanie

34 475,00 zł

34 475,00 zł

           
 

80101

 

Szkoły  podstawowe

5 599,00 zł

5 599,00 zł

           
   

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

5 599,00 zł

 
   

4270

Zakup usług remontowych

 

5 599,00 zł

           
 

80115

 

Technika

18 770,00 zł

18 770,00 zł

           
   

0610

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

208,00 zł

 
   

0690

Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych)

27,00 zł

 
   

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

891,00 zł

 
   

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

244,00 zł

 
   

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

17 400,00 zł

 
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4 770,00 zł

   

4270

Zakup usług remontowych

 

14 000,00 zł

           
 

80120

 

Licea ogólnokształcące

10 106,00 zł

10 106,00 zł

           
   

0610

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

104,00 zł

 
   

0690

Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych)

9,00 zł

 
   

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

9 711,00 zł

 
   

0970

Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)

282,00 zł

 
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

7 106,00 zł

   

4270

Zakup usług remontowych

 

3 000,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz  Zapotocki


PDFUchwała nr 73_2021.pdf (450,77KB)