Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 65/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17-05-2021 w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla

UCHWAŁA NR 65/2021
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 17 maja 2021 r.


w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Przemyśla w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla, zwanego dalej „Budżetem Obywatelskim” jako części budżetu Miasta Przemyśla.
2. Planowana kwota przeznaczona na zadania Budżetu Obywatelskiego nie może być niższa niż 0,5% wydatków Gminy Miejskiej Przemyśl zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu i jest określana uchwałą przez Radę Miejską w Przemyślu na wniosek Prezydenta Miasta Przemyśla, niezwłocznie po przedłożeniu sprawozdania.
3. Na rok 2022 określa się kwotę przeznaczoną na Budżet Obywatelski Miasta Przemyśla w wysokości 2.100.000 zł.
4. Na rok 2023 i kolejne lata kwota przeznaczona na zadania Budżetu Obywatelskiego oraz kwoty budżetu w ramach kategorii II (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), przeznaczone dla poszczególnych osiedli będą określane corocznie odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

§ 2. 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Propozycje zadań składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Propozycje zadań mogą być zgłaszane przez co najmniej 5 mieszkańców.

§ 3. 1. Weryfikację zgłoszonych propozycji zadań przeprowadzi Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, zwana dalej „Komisją” powołana uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu, w skład której wejdą:
1) siedmiu członków wybranych spośród Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu,
2) dwóch członków wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Przemyśla.
a) W przypadku nie zgłoszenia przez Prezydenta Miasta Przemyśla kandydatów na członków Komisji, Rada Miejska w Przemyślu uzupełnia skład członków Komisji.


2. Rada Miejska w Przemyślu określi regulamin prac Komisji oraz wzór protokołu zawierający wyniki, oceny zgłoszonych propozycji zadań.

§ 4. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Przemyśla.
2. Prezydent Miasta Przemyśla zapewni zainteresowanym mieszkańcom niezbędne wsparcie w przygotowaniu propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego w zakresie spełniania przez nie kryteriów, o których mowa w § 3 załącznika nr 1.
3. Przedmiotem konsultacji będą zadania zakwalifikowane przez Komisję i podane do publicznej wiadomości na stronie  w zakładce Budżet Obywatelski oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Przemyśla.
4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej i papierowej.
5. Wzór kart do głosowania wykorzystywanych do głosowania w formie papierowej stanowią załączniki nr 4, nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Prezydent Miasta Przemyśla poda do publicznej wiadomości miejsca, w których możliwe będzie pobranie papierowych kart do głosowania i oddawanie głosów.
7. Prezydent Miasta Przemyśla zapewni dostarczenie urn do wszystkich punktów głosowania oraz bezpieczny odbiór kart do głosowania i przekazanie ich komisji, najpóźniej w dniu następnym po zakończeniu głosowania. Powyższe ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku przekazania wyników głosowania elektronicznego.
8. Prezydent Miasta Przemyśla zapewnia obsługę organizacyjno – administracyjną niezbędna do przeprowadzenia przez Komisję weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla.

§ 5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji są niezwłocznie przedkładane Radzie Miejskiejw Przemyślu oraz publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Przemyśla.
§ 6. Komisja określi harmonogram oraz ustali terminy przeprowadzania poszczególnych czynności związanych z konsultacjami.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 8. Traci moc uchwała Nr 65/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla i Uchwała Nr 50/2021 z dnia 26 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr 65/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Maciej Kamiński

DZ. URZ. WOJ. 2021.2066
Ogłoszony: 08.06.2021


PDF   Uchwała Nr 65/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17-05-2021 w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla.pdf (1,00MB)

DOCXZałącznik nr 1 65/2021.docx (36,92KB)

DOCXZałącznik nr 2 65/2021.docx (9,80KB)

DOCXZałącznik nr 3 65/2021.docx (13,65KB)

DOCXZałącznik nr 4 65/2021.docx (6,13KB)

DOCXZałącznik nr 5 65/2021.docx (6,12KB)

DOCXZałącznik nr 6 65/2021.docx (6,09KB)

DOCXZałącznik nr 7 65/2021.docx (5,29KB)