Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektora – stanowisko ds. obrony cywilnej oraz utrzymania magazynu OC w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora – stanowisko ds. obrony cywilnej oraz utrzymania magazynu OC

w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

 

1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

Wymagania niezbędne, a w szczególności:

 1. wykształcenie średnie i co najmniej 3 –letni staż pracy lub wykształcenie wyższe,
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem, a w szczególności:

 1. preferowany co najmniej staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
 2. preferowane posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa co najmniej do klauzuli – poufne,
 3. preferowane doświadczenie magazynowo - materiałowe oraz w gospodarowaniu mieniem,
 4. znajomość przepisów prawa, w tym m.in.:
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 t.j.),
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 t.j.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 t.j.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 t.j.),
 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 t.j.),
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.),
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 t.j.),
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

       5. umiejętności i cechy, które kandydat powinien posiadać:

 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność,
 • znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Office),
 • umiejętność redagowania pism, planowania i organizowania pracy na stanowisku,
 • umiejętność interpretowania i stosowania odpowiednich przepisów prawa,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym naborem:

 • dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie miasta,
 • koordynowanie i uzgadnianie planów formacji obrony cywilnej utworzonych na bazie jednostek organizacyjnych miasta i zakładach pracy,
 • opracowanie i aktualizowanie planów obrony cywilnej miasta,
 • koordynowanie  i uzgadnianie planów działania jednostek organizacyjnych realizujących zadnia obrony cywilnej,
 • organizowanie i koordynowanie szkoleń z zakresu obrony cywilnej,
 • przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 • integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym służb sanitarno- epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 • planowanie i koordynowanie działań w celu zapewnienia środków transportowych dla ludności ewakuowanej oraz warunków bytowych oraz pomocy medycznej i psychologicznej ewakuowanej ludności,
 • podejmowanie działań planistycznych w celu zapewnienia ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć wody i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
 • współdziałanie ze stanowiskiem ds. ochrony zabytków w opracowaniu i aktualizacji planu ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem w wyniku konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
 • wyznaczenie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia pomocy,
 • podejmowanie działań planistycznych celu zapewnienia w warunkach specjalnych dostaw wody pitnej dla ludności, wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
 • organizacja zaopatrywania formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do realizacji zadań obrony cywilnej,
 • organizowanie systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zagrożeniach w tym utrzymanie scentralizowanego systemu sterowania syrenami alarmowymi,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej,
 • przeklasyfikowanie sprzętu OC w celu przekazania do utylizacji,
 • weryfikacja budowli ochronnych oraz prowadzenie jej wykazu,
 • prowadzenia nadzoru nad scentralizowanym systemem sterowania syrenami alarmowymi miasta,
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej obrony cywilnej miasta, zbieranie, opracowywanie i przekazywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,
 • rozliczanie się z realizacji postawionych zadań w terminie określonym przez Naczelnika wydziału,
 • udział w działaniach Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w sytuacji kryzysowej i  pomoc na stanowisku ds. zarządzania kryzysowego,
 • archiwizacja dokumentów z zakresu zajmowanego stanowiska w celu przekazania do archiwum,
 • wykonywanie zadań zgodnie z udzielonymi upoważnieniami,
 • prowadzenie poczty w systemie elektronicznym Proton,
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych i świadczeń rzeczowych na rzecz obrony,
 • prowadzenie kontroli z administracją wojskową w podmiotach gospodarczych na których nałożone zostały decyzje na świadczenia rzeczowe,
 • opracowywanie zestawień świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony i przekazywanie ich do wojewody,
 • prowadzenie rejestrów wykonanych świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
 • prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny radnych rady, pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta, przy współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi urzędu i miasta,
 • opracowanie i aktualizowanie planu rozplakatowania obwieszczeń Ministra Obrony Narodowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • udział w kontrolach prowadzonych przez administrację wojskową w jednostkach organizacyjnych miasta w zakresie świadczeń rzeczowych,
 • utrzymanie sprzętu, środków ochrony indywidualnej, materiałów obrony cywilnej oraz sprzętu przeciwpowodziowego znajdującego się w magazynie, w tym min. konserwacja magazynowa sprzętu, uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych, sprawdzanie stanu środków ochrony indywidualnej, sprawdzanie działania przyrządów pomiarowych i kontrolnych, czyszczenie i sprawdzanie umocowania, skompletowania oraz stanu technicznego i regulacji poszczególnych mechanizmów sprzętu,
 • wykonywanie innych czynności doraźnie zleconych przez bezpośredniego przełożonego,  a wynikających z rodzaju umówionej pracy,
 • zastępowanie pracownika (ów) zgodnie z zasadami określonymi zarządzeniem w sprawie wewnętrznych struktur jednostek organizacyjnych urzędu oraz zasad zastępstw.

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku pracy, którego dotyczy nabór:

Stanowisko pracy: zadania na stanowisku pracy wymagają obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych oraz pracy w terenie i magazynie. Praca wykonywana w bezpośrednim kontakcie ze stronami i współpracownikami.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Przemyślu, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

5. O stanowisko objęte naborem poza obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej nie mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej lub obywatele innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego naborem, które powinna zawierać oferta:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe i posiadane obywatelstwo,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub doświadczenie zawodowe: świadectw pracy, zaświadczeń w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko,
 9. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 1 - 3 oraz 6 - 9 winne być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Wzory dokumentów, o których mowa w punkcie 3 oraz 6 - 9 można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu pod adresem: http://www.bip.przemysl.pl   w zakładce „Oferty pracy – Dokumenty do naboru”.

7. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem: „Oferta na stanowisko podinspektora - stanowisko ds. obrony cywilnej oraz utrzymania magazynu OC w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Przemyślu” w terminie do dnia 17 maja 2021 r.

Oferty należy składać do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl lub przesyłać za pośrednictwem urzędu pocztowego. Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu tj. we wtorki od godz. 7.30 do godz. 16.00, a w pozostałe dni pracy od godz. 7.30  do godz. 15.30. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Urzędu Miejskiego w Przemyślu po upływie wskazanego wyżej terminu -  nie będą rozpatrywane.

8. Tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o jego terminie.

9. Informacja o wyniku naboru, po jego zakończeniu, podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczeniu na tablicy informacyjnej w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (II piętro).

10. Wybrany kandydat podejmujący zatrudnienie, zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

11. Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy może zostać skierowany do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

12. Kandydaci, którzy nie zostaną wybrani mogą odebrać dokumenty w okresie do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru. Dokumenty można odebrać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, II piętro, pok. 34. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone po upływie określonego terminu, przy czym dokumenty złożone w oryginale potwierdzające, w szczególności, wykształcenie, staż pracy, doświadczenie zawodowe kandydata będą odsyłane na adres podany przez kandydata.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej RODO informuję, że:

Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, kontakt e-mail: .pl. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 16/675-21-14 lub adresem e-mail: .

Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, j ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.

Przekazanie danych osobowych wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1282 t.j.).

Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) oraz procedur wewnętrznych.

W związku z przetwarzaniem przez administratora Pana(i) danych osobowych, przysługuje Panu(i) prawo do:dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Prezydent Miasta Przemyśla; sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemyślu Pana(i)  danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu(i) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22/531-03-00).

Decyzje podejmowane wobec Pana(i) danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosuje się wobec nich profilowania.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procedury naboru w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. Niepodanie Pana(i) danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji wobec Pana(i) procedury naboru  w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.

Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO: Przysługuje Panu(i) prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; cofnie Pan(i) zgodę, na której opiera się przetwarzanie Pana(i) danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; wnosi Pan(i) sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Nie ma zastosowania w/w art. w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wypełniania szczególnych praw przez administratora: do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach); do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

 

Przemyśl, dnia 5 maja 2021 r.

 

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

WOJCIECH BAKUN