Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Ostrów II - południe” i „Zielonka II - południe”

Przemyśl, dnia 04.05.2021r.

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Przemyśla
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
„Ostrów II - południe” i „Zielonka II - południe”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 741 oraz uchwał Rady Miejskiej  w Przemyślu:  

  • Nr 77/2018 z dnia 24 maja 2018r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ostrów II - południe” obejmującego obszar: zawarty pomiędzy ulicą Wołodyjowskiego, granicą Miasta Przemyśla, niezabudowanymi terenami dzielnicy Lipowica oraz granicami obowiązujących mpzp: „Lipowica I/05”, „Za Szańcami”, „Fort Ostrów” i „Ostrów I”,
  • Nr 39/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Zielonka II - południe” obejmującego obszar: położony w południowo – zachodniej części miasta Przemyśla, pomiędzy terenami obowiązującego MPZP „Zielonka I” i ulicami Pasteura, Ziemowita, Grochowską, Na Zawadach, Potokową,

zawiadamiam, że projekty ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego udostępnione będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, w zakładce Planowanie Przestrzenne w dniach od 17.05.2021r. do 07.06.2021r. Szczegółowe informacje o rozwiązaniach projektów planów udzielane będą pod numerem telefonu (016) 676-00-42, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 14.00. We wskazanym okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektami planów w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla. Ze względu na trwający stan epidemii i konieczność zapewnienia odpowiedniego dystansu społecznego, chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie pod nr (016) 676-00-42,
w celu ustalenia terminu indywidualnego spotkania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w formie teleinformatycznej – internetowej tzw. on-line. Termin dyskusji ustalono na dzień 20 maja 2021 r. w godzinach 12.00 – 13.00 (MPZP Ostrów II - południe) oraz 13.00 – 14.00 (MPZP Zielonka II - południe).
Link do spotkania wraz z instrukcją będzie zamieszczony na stronie https://przemysl.pl/58148/3710/wylozenie-opracowywanych-mpzp.html od dnia 12.05.2021r. Dodatkowe informacje odnośnie dyskusji publicznej można także uzyskać pod nr (016) 676-00-42.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do ww. MPZP należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla, na adres Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: brmprzemysl@brmprzemysl.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2021r.

W sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 21 ust. 2, 5, 7 i 23 lit. d, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 241), projekty miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego „Ostrów II - południe” oraz „Zielonka II - południe” podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej, dlatego też zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Ostrów II - południe” i „Zielonka II - południe”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym oraz z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ww. zasadach.
Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do planu stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić do Prezydenta Miasta Przemyśla, na adres Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: brmprzemysl@brmprzemysl.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  23 czerwca 2021r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

Linki do spotkań:

1. dot. projektu MPZP Ostrów II - południe

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abbc9af1390ee49caa4240a8ce89d4a2b%40thread.tacv2/ (już nie aktywne)

2. dot. projektu MPZP Zielonka II - południe

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abbc9af1390ee49caa4240a8ce89d4a2b%40thread.tacv2/ (już nie aktywne)


Uwaga:  materiały planistyczne będą dostępne od dnia wyłożenia tj.od 17.05.2021r.

Projekt mpzp „Ostrów II - południe”

tekst planu: uchwala.pdf

rysunek planu: rys_plan.jpg

ekofizjografia podstawowa: ekofiz.pdf

załączniki do ekofizjografii podstawowej: zal_1e.pdfzal_2e.pdf

prognoza oddziaływania na środowisko: prognoza.pdf

załączniki do ww. prognozy: zal_1p.pdf , zal_2p.pdf


Projekt mpzp „Zielonka II - południe”

tekst planu: uchwala.pdf

rysunek planu: rys_plan.jpg

ekofizjografia podstawowa: ekofiz.pdf

załączniki do ekofizjografii podstawowej: zal_1e.pdfzal_2e.pdf

prognoza oddziaływania na środowisko: prognoza.pdf

załączniki do ww. prognozy: zal_1p.pdf , zal_2p.pdf

PDFOgloszenie o wyłozeniu proj mpzp.pdf (764,09KB)