Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 150/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30-04-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) –

zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn.zm.:
1) w § 21 ust. 2 pkt 7 skreśla się,
2) w § 25 po pkt 31 dodaje się pkt 32 o treści: „prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem degradacji gleb oraz rekultywacją gruntów,”,
3) w § 28 dodaje się:
a) po pkt 41 pkt 42 o treści: „koordynowanie działań związanych z przejęciem spadków,”

b) po pkt 42 pkt 43 o treści:„ badanie właściwości miasta do dziedziczenia ustawowego,”,

c) po pkt 43 pkt 44 o treści: „prowadzenie ewidencji spraw spadkowych, w których miasto jest spadkobiercą,”,

d) po pkt 44 pkt 45 o treści: „prowadzenie ewidencji otrzymanych zawiadomień z banku lub SKOK o tzw. uśpionych rachunkach bankowych,”,

e) po pkt 45 pkt 46 o treści: „kierowanie wniosków o sporządzenie spisu inwentarza majątków spadkowych,”,

f) po pkt 46 pkt 47 o treści: „uczestniczenie przy sporządzaniu spisu inwentarza majątków spadkowych,”,

g) po pkt 47 pkt 48 o treści: „przekazywanie, na podstawie spisu inwentarza do odpowiednich jednostek organizacyjnych urzędu informacji o majątku nabytym przez miasto,”,

h) po pkt 48 pkt 49 o treści: „informowanie wierzycieli o sposobie i wysokości podziału środków, w tym w przypadku gdy spis inwentarza ujawnił wyłącznie pasywa spadkowe informowanie niezwłocznie wierzycieli, że długi spadkowe nie zostaną spłacone,”,

i) po pkt 49 pkt 50 o treści: „prowadzenie korespondencji w sprawach spadków z wierzycielami spadkodawcy, dłużnikami miasta oraz innymi podmiotami,”,

j) po pkt 50 pkt 51 o treści: „występowanie niezwłocznie, z uwzględnieniem procedury obowiązującej w danym banku lub SKOK, o przekazanie na rachunek bankowy miasta środków finansowych ujawnionych na kontach bankowych,”,

k) po pkt 51 pkt 52 o treści: „opracowywanie propozycji planu spłaty wierzycieli,”,

l) po pkt 52 pkt 53 o treści: „Opracowanie i przedłożenie Prezydentowi w terminie do 1 marca sprawozdania z wykonywanych zadań związanych z nabywaniem spadków przez miasto za rok poprzedni,”,


4) §36 otrzymuje brzmienie:
Do zadań Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego należy w szczególności: 1) świadczenie pomocy prawnej dla prezydenta, zastępcy prezydenta, sekretarza, skarbnika, rady i jej komisji, kierownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach oraz jednostek organizacyjnych miasta działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, a zwłaszcza udzielanie porad prawnych i wyjaśnień, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, a także zastępstwo prawne i procesowe przed sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innymi organami orzekającymi w sprawach pozostających w zakresie działania jednostek organizacyjnych urzędu. W szczególności dotyczy to: a) opracowywania - na polecenie prezydenta - projektów aktów prawnych, b) opiniowania pod względem prawnym projektów uchwał rady, zarządzeń prezydenta, umów, porozumień oraz zmian do tych aktów, c) uczestniczenia - na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej urzędu - w prowadzonych m.in. negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, d) uczestniczenia - na polecenie prezydenta - w organizowanych przetargach, licytacjach oraz w szczególnych sytuacjach w pracach zespołów, e) występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami orzekającymi, f) sprawowania nadzoru prawnego nad egzekucją, 2) udzielanie - organizacji związkowej działającej w urzędzie i na jej wniosek - informacji odnośnie obowiązujących przepisów, 3) udzielanie wyjaśnień odnośnie obowiązującego stanu prawnego regulującego zakres działania organów miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta, 4) informowanie organów miasta o: a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania organów miasta, b) uchybieniach w działaniu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień, 5) opiniowanie projektów umów załączonych do specyfikacji, 6) występowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub przystępowanie do toczących się postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, 7) reprezentowanie miasta w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych dotyczących roszczeń miasta wobec dłużników spadkowych, ”;

5) w § 37 dodaje się:
1) po pkt 15 pkt 16 o treści: „przygotowywanie i koordynowanie procesów tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek handlowych, w których miasto posiada udziały lub akcje,”,
2) po pkt 16 pkt 17 o treści: „prowadzenie ewidencji i dokumentacji związanych z przekształcaniem spółek handlowych, w których miasto posiada udziały lub akcje,”,
3) po pkt 17 pkt 18 o treści: „przygotowywanie projektów i zmian statutów oraz umów spółek prawa handlowego, w których miasto posiada udziały lub akcje,”
4) po pkt 18 pkt 19 o treści: „ dokonywanie analiz finansowo – ekonomicznych w zakresie celowości dokonywania procesów przekształceń spółek handlowych, w których miasto posiada udziały lub akcje oraz ocena ich zasadności,”,
5) po pkt 19 pkt 20 o treści: „prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą (likwidacją lub upadłością) udziałów lub akcji miasta w spółkach prawa handlowego,”,
6) po pkt 20 pkt 21 o treści: „prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem przez miasto udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.
7) po pkt 21 pkt 22 o treści: „prowadzenie spraw związanych:
a) z nabywaniem lub zbywaniem przez spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

b) nabywania i zbywania przez spółki nieruchomości, części nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania,

c) powoływaniem i odwoływaniem członków rad nadzorczych spółek,

d) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań zarządów spółek z ich działalności oraz sprawozdań finansowych,

e) udzielaniem członkom organów spółek absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,”,


8) po pkt 22 pkt 23 o treści: „prowadzenie zbioru danych osobowych kandydatów na członków rad nadzorczych spółek,”,
9) po pkt 23 pkt 24 o treści: „opracowywanie szczegółowych warunków zatrudnienia członków zarządów spółek,”,
10) po pkt 24 pkt 25 o treści: „przygotowywanie projektów uchwał zgromadzenia wspólników oraz dokonywanie analizy projektów uchwał przedłożonych przez organy spółki,
11) po pkt 25 pkt 26 o treści: „opiniowanie, przedłożonych do zatwierdzenia regulaminów wewnętrznych organów spółek,”,
12) po pkt 26 pkt 27 o treści: „organizowanie spotkań i koordynowania spraw związanych z reprezentowaniem miasta na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółek,”,
13) po pkt 27 pkt 28 o treści: „wykonywanie czynności związanych z realizacją prawa kontroli w stosunku do spółek,”,
14) po pkt 28 pkt 29 o treści: „koordynowania wzajemnej współpracy i współdziałania spółek przy realizowaniu przez spółki zadań o priorytetowym znaczeniu dla miasta, w tym zadań własnych miasta,”,
15) po pkt 29 pkt 30 o treści: „obsługa administracyjno – organizacyjna w zakresie pełnienia przez miasto funkcji organu założycielskiego i udziałowca spółek,”,
16) po pkt 30 pkt 31 o treści: „obsługa prezydenta w zakresie pełnienia funkcji zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach miasta,”,
17) po pkt 31 pkt 32 o treści: „realizacja zadań związanych z przejęciem i zagospodarowaniem akcji i udziałów wchodzących w skład nabytej przez miasto masy spadkowej,”,
6) w załączniku nr 2 do regulaminu:
a) wiersz 20 otrzymuje brzmienie:

20 Biuro Prawne i Nadzoru Właścicielskiego (PNW) 4 Kierownik Biura


b) wiersz 24 otrzymuje brzmienie:

 

24 Urząd Stanu Cywilnego (USC) 9 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 150/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30-04-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu.pdf (115,71KB)