Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny Księgowy

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z p. zm.), art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z p. zm.)

Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu,   ul.  Henryka Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o  pracę.

 

I. WYMAGANIA FORMALNE (OBLIGATORYJNE):

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
  poz. 1440 z p. zm.),
 5. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      6.   wykształcenie (jeden z poniższych warunków):

a. ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe, i posiadanie co  najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

    b. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie
    co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

    c. posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

II. WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE):

  1.  znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy budżetowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,

  2. biegła znajomość obsługi komputera,

  3. znajomość obsługi programów finansowo-księgowych Vulcan – Księgowość Optivum, System Zarządzania Budżetem – Cesarz, SIGMA EDUKACJA (plany i sprawozdawczość), obsługa bankowości elektronicznej, obsługa systemu e-PFRON2, e-PUAP, SIO

  4. znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,

  5. znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,

  6. znajomość przepisów ZUS,

  7. znajomość zasad sporządzania sprawozdań  budżetowych i finansowych,

  8. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

  9. umiejętność pracy w zespole i  na samodzielnym stanowisku, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres, dobra organizacja czasu pracy,

10. preferowane doświadczenie i zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego
w placówkach oświatowych.

III. GŁÓWNE ZADANIA NA STANOWISKU:

 1. obsługa finansowo-księgowa placówki (budżet i fundusz socjalny)

 2. sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzonych dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,

 3. uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w ustawowych terminach,

 4. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

 5. rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,

 6. sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i analiz,

 7. sporządzanie sprawozdań statystycznych,

 8. nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,

 9. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,

10. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo- księgowych,

11. sporządzanie umów wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz wykonywanie usług,

12. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora,

13. prowadzenie i rozliczanie ZFŚS,

14. rozliczanie podatku od towarów i usług,

15. wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. list motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i  umiejętności zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem),
 5. kserokopie  dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. oświadczenia:

a. o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

b. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni  
z praw publicznych,

c. o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

d. o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych,

e. podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 1. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781 z p. zm.)  oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie   z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 . poz. 1282 z  późniejszymi  zmianami).

V. WARUNKI PRACY:

1. miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Przemyślu, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl,

2. wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo,

3. stanowisko: samodzielne,

4. jednozmianowy system pracy w pozycji  siedzącej, w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera.

 

VI. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6%.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i przesłane pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza Przemyślu, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl lub złożone w siedzibie szkoły w terminie do dnia 10.05.2021 r. do godz. 14.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego”.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.05.2021 r. o godz. 10.00.

W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu do szkoły.

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje:

I etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.

II etap - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru, z podaniem ich imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM Przemyśla oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Henryka Sienkiewicza 3 w Przemyślu.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą odsyłane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 678 91 51.

Przemyśl, dnia 28.04.2021 r.

                                                                                                  mgr Maciej Kozłowski

                                                                                   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
                                                                                   im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu                                         

Załącznik:

DOCXklauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.docx (19,36KB)