Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Konopnicka - Pobrzeże” i „Słowackiego V”

Przemyśl, dnia 26.04.2021r.

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Konopnicka - Pobrzeże” i „Słowackiego V”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 741 oraz uchwał Rady Miejskiej  w Przemyślu:  

  • Nr 62/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopnicka - Pobrzeże” obejmującego obszar: zawarty między ulicami Sybiraków i Bohaterów Getta od południa, Obwodnicą północno – wschodnią od wschodu, ul. Św. Andrzeja Boboli od północy oraz ul. Konopnickiej od zachodu,
  • Nr 79/2018 z dnia 24 maja 2018r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Słowackiego V” obejmującego obszar: zawarty między ulicami Słowackiego, Fabryczną, Cegielnianą i Cmentarzem Głównym,

zawiadamiam, że projekty ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego udostępnione będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, w zakładce Planowanie Przestrzenne w dniach od 10.05.2021r. do 31.05.2021r. Szczegółowe informacje o rozwiązaniach projektów planów udzielane będą pod numerem telefonu (016) 676-00-42, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 14.00. We wskazanym okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektami planów w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla. Ze względu na trwający stan epidemii i konieczność zapewnienia odpowiedniego dystansu społecznego, chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie pod nr (016) 676-00-42, w celu ustalenia terminu indywidualnego spotkania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w formie teleinformatycznej – internetowej tzw. on-line. Termin dyskusji ustalono na dzień 13 maja 2021 r. w godzinach 13.00 – 14.00 (MPZP Kanopnicka – Pobrzeże) oraz 12.00 – 13.00 (MPZP Słowackiego V). Link do spotkania wraz z instrukcją będzie zamieszczony na stronie https://przemysl.pl/58148/3710/wylozenie-opracowywanych-mpzp.html od dnia 12.05.2021r. Dodatkowe informacje odnośnie dyskusji publicznej można także uzyskać pod nr (016) 676-00-42. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do ww. MPZP należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla, na adres Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: brmprzemysl@brmprzemysl.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2021r.

W sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 21 ust. 2, 5, 7 i 23 lit. d, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 241), projekty miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego „Konopnicka - Pobrzeże” oraz „Słowackiego V” podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej, dlatego też zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Konopnicka - Pobrzeże” i „Słowackiego V”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym oraz z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ww. zasadach.
Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do planu stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić do Prezydenta Miasta Przemyśla, na adres Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: brmprzemysl@brmprzemysl.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
16 czerwca 2021r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla.


Instrukcja obsługi dyskusji publicznej online PDFinstrukcja dyskusji publicznej online.pdf (63,24KB)

Link do spotkania (aktywny od dnia 12.05.2021r.)

1. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego "Słowackiego V"

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abbc9af1390ee49caa4240a8ce89d4a2b%40thread.tacv2/  (już nie aktywne)

2. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego "Konopnicka - Pobrzeże"

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abbc9af1390ee49caa4240a8ce89d4a2b%40thread.tacv2/  (już nie aktywne)

Ogłoszenie (scan): PDFOgłoszenie dla mpzp Konopnicka Pobrzeze i Słowackiego V.pdf (715,66KB)
 


Materiały planistyczne dotyczące projektów planów miejscowych "Słowackiego V" oraz "Konopnicka - Pobrzeże"

projekt mpzp "Słowackiego V"

1. tekst planu: uchwala.pdf

2. rysunek planu: rys_plan.jpg

3. ekofizjografia podstawowa: ekofiz.pdf

4. załączniki do ekofizjografii podstawowej: zal_1e.pdfzal_2e.pdf

5. prognoza oddziaływania na środowisko: prognoza.pdf

6. załączniki do ww. prognozy: zal_1p.pdf , zal_2p.pdf - stanowiska PPIS i RDOS dot. zakresu prognozy

projekt mpzp "Konopnicka - Pobrzeże"

1. tekst planu: uchwala.pdf

2. rysunek planu: rys_plan.jpg

3. ekofizjografia podstawowa: ekofiz.pdf

4. załączniki do ekofizjografii podstawowej: zal_1e.pdfzal_2e.pdf

5. prognoza oddziaływania na środowisko: prognoza.pdf

6. załączniki do ww. prognozy: zal_1p.pdf , zal_2p.pdf  - stanowiska PPIS i RDOS dot. zakresu prognozy