Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

AR.11 - Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Karta usługi – AR.11

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Kogo dotyczy

Obywateli i przedsiębiorców.

Czas realizacji

Załatwianie sprawy zgodnie  z treścią artykułu 47 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane, tj: 14 dni od daty złożenia wniosku. .

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (wzór określa załącznik PB - 14).
  Wniosek składa się w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. 
  Formularz wniosku dostępny jest w formie dokumentu elektronicznego udostępnionego pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotu obsługującego urząd Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
  Link:  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl
 2. Załączniki:
 • kserokopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych, 
 • zatwierdzony projekt budowlany (do wglądu) – o ile organ nie dysponuje dokumentami archiwalnymi,
 • pisemna odmowa właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) lub oświadczenie inwestora o braku zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w celu wykonania robót budowlanych.

Informacje dodatkowe:

 1. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.
 2. W przypadku nieuzgodnienia warunków wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor może wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie decyzji rozstrzygającej o niezbędności takiego wejścia.
 3. Inwestor po zakończeniu robót, o których mowa jw. jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Opłaty

 1. Od decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej  nieruchomości opłata wynosi 10 zł – z  wyłączeniem  dokonania  czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 2. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, we wpłatomatach (ul. Wodna 11, Rynek 1) lub na konto UM w Przemyślu, którego numer dostępny jest na stronie internetowej bip.przemysl.pl

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2351, z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1923, z późn.zm.)
 3.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 296)

Dane urzędu:

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

Dane adresowe

ul. Ratuszowa 1 (2 piętro), 37-700 PRZEMYŚL

Numery telefonów

16 675 20 44, 16 675 20 54, 16 675 20 49, 16 675 20 57

Adres email

Uwagi

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1781 z późniejszymi zmianami) Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, 37-700 Przemyśl, Rynek 1. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

Strona BIP

bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

KANCELARIA OGÓLNA, RYNEK 1, PARTER

37-700 PRZEMYŚL

Dni i godziny

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, środa - piątek w godz. 7.30 do 15.30, we wtorki od godz. 7.30 do godz. 16.00

Załączniki:

DOCX1._Karta_uslugi_-_Wniosek_o_wydanie_decyzji_o_niezbednosci_wejscia_do_sasiedniego_budynku....docx (33,80KB)

DOCX2._Wniosek_o_wydanie_decyzji_o_niezbednosci_wejscia_do_sasiedniego_budynku_lokalu_lub_na_teren_sasiedniej_nieruchomosci_.docx (21,42KB)