Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 114/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31-03-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) –

zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn.zm.:
1) w § 21 ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 8 o treści:
Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach. ”;

2) w § 25 pkt 24 lit. „b” skreśla się,
3) w § 42 ust. 1 pkt 9 po lit „b” dodaje się lit. „c” o treści:
osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych ”;

4) rozdział VII zasady udzielania upoważnień i pełnomocnictw otrzymuje brzmienie:
Rozdział 7.ZASADY UDZIELANIA UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW§ 49. 1. W określonych przepisami prawa przypadkach, wynikających z realizowanych zadań i czynności, pracownikom urzędu, pracownikom jednostek organizacyjnych miasta oraz innym podmiotom, może zostać udzielone upoważnienie lub pełnomocnictwo. 2. Projekt upoważnienia lub pełnomocnictwa, przygotowuje właściwa merytorycznie jednostka organizacyjna urzędu lub jednostka organizacyjna miasta. 3. Projekt upoważnienia, lub pełnomocnictwa, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej zawiera w szczególności: 1) wskazanie osoby udzielającej upoważnienia lub pełnomocnictwa, 2) znak sprawy, 3) imię, nazwisko osoby umocowanej i jej stanowisko służbowe, serię i numer dowodu tożsamości lub numer legitymacji służbowej, 4) nazwę jednostki organizacyjnej urzędu lub miasta, bądź innego podmiotu, 5) podstawę prawną, 6) proponowany zakres upoważnienia lub pełnomocnictwa tj. konkretne czynności lub zadania, 7) termin obowiązywania: a) na czas nieoznaczony, b) na czas oznaczony (np.: poprzez wskazanie terminu obowiązywania, na czas pełnienia funkcji, na czas pracy na danym stanowisku, na czas pełnienia zastępstwa, na czas realizacji konkretnego zadania), 4. projekt upoważnienia lub pełnomocnictwa sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla osoby upoważnionej, drugi do akt osobowych, trzeci do teczki rzeczowej sporządzającego, 5. Jeżeli upoważnienie pozostawia się w miejscach okazania sporządza się w miarę potrzeb kolejne egzemplarze. 6. Projekt upoważnienia lub pełnomocnictwa kolejno wstępnie akceptują: 1) kierownik jednostki organizacyjnej urzędu lub jednostki organizacyjnej miasta, w której projekt został sporządzony, 2) radca prawny, 3) właściwy merytorycznie zastępca prezydenta, sekretarz lub skarbnik, a w przypadku projektu przygotowywanego przez jednostkę organizacyjną miasta, dodatkowo, projekt taki aprobuje kierownik nadzorującej jednostki organizacyjnej urzędu. 7. Kolejno projekt upoważnienia lub pełnomocnictwa przedkładany jest do podpisu prezydentowi. 8. Upoważnienie lub pełnomocnictwo, po podpisaniu przez prezydenta, podlega rejestracji w Wydziale Organizacyjnym. 9. W rejestrze upoważnień, o którym mowa w ust. 6 odnotowywane jest: 1) imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby, której udzielono upoważnienia lub pełnomocnictwa, 2) data udzielenia upoważnienia, 3) znak sprawy, 4) przedmiot (treść) upoważnienia lub pełnomocnictwa, 5) okres obowiązywania, termin wygaśnięcia lub odwołania upoważnienia lub pełnomocnictwa. 10. Na egzemplarzu przeznaczonym do akt osobowych otrzymujący pełnomocnictwo lub upoważnienie umieszcza adnotację o jego przyjęciu do stosowania, datę przyjęcia oraz podpis. 11. Do akt osobowych nie przekazuje się upoważnień lub pełnomocnictw do udziału w konkretnych wskazanych postępowaniach. § 50. 1. Upoważnienie lub pełnomocnictwo może zostać odwołane z inicjatywy prezydenta, zastępcy prezydenta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej urzędu, kierownika jednostki organizacyjnej miasta oraz umocowanego. 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych miasta zobowiązani są do stałego monitorowania czy oni sami oraz podlegli pracownicy posiadają niezbędne upoważnienia lub pełnomocnictwa oraz czy są one aktualne. W przypadku stwierdzenia konieczności udzielenia, aktualizacji bądź odwołania upoważnienia lub pełnomocnictwa zobowiązani są przedłożyć stosowny projekt upoważnienia lub pełnomocnictwa bądź też odpowiednio wniosku o ich odwołanie. 3. W przypadku opracowywania projektu odwołania upoważnienia lub pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio § 49 ust. 2,ust. 6 z wyłączeniem pkt 2,ust.7,ust.8 i ust.11. 4. Do upoważnień i pełnomocnictw: a) procesowych do występowania przed sądami oraz organami administracji publicznej nie stosuje się § 49 ust 3, a do procesowych szczególnych do występowania przed sądami oraz organami administracji publicznej nie stosuje się również § 49 ust 4 i 10, b) upoważnień: - do przeprowadzania konkretnych postępowań kontrolnych wskazanego podmiotu, - do wglądu do ksiąg wieczystych, - w sprawach o wyznaczenie przedstawiciela dla nieobecnego w postępowaniach o wymeldowanie nie stosuje się § 49 ust 4 i 10, c) do przetwarzania danych osobowych nie stosuje się § 49 ust. 8 i 9. ”;

5. załącznik Nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun

 

PDF   Zarządzenie Nr 114/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31-03-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu.pdf (400,83KB)

PDFZalacznik1 114/2021.pdf (239,23KB)