Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 48/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wymogów dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19

Uchwała Nr 48/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie wymogów dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19

Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 2 ust.1, ust.2 pkt 1, ust. 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) z przywołaniem art. 7, art. 18 i 18 b ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Nie uwzględnia się petycji wniesionej przez Stowarzyszenie „Jesteśmy u siebie” dotyczącej wymogów stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu do powiadomienia strony o sposobie załatwienia sprawy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


Załącznik do Uchwały Nr 48/2021

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 26 marca 2021 r.

 

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2021 r. do Biura Rady Miejskiej w Przemyślu wpłynęła petycja wniesiona przez Stowarzyszenie „Jesteśmy u siebie” z dnia 18 lutego 2021 r o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19 .

Komisja na posiedzeniu w dniu 24 marca 2021 r. rozpatrywała przedmiotową sprawę, w pierwszej kolejności dokonała kontroli petycji pod względem formalnym  tj. sprawdziła, czy spełnia ona wymagania opisane w art. 4 ustawy o petycjach. W wyniku podjętych czynności ustalono, że ww. petycja z dnia 18 lutego 2021 r. spełnia wymagania formalne stawiane petycjom. Została ona także wniesiona w interesie publicznym.

Komisja w toku prowadzonego postępowania, stwierdziła, że rada gminy może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Organy władzy muszą przestrzegać z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących w ich kompetencjach. Kwestia związana z prowadzeniem szczepień ochronnych i ich wymogów nie leży w gestii organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i wykracza poza ustawowe kompetencje Rady Miejskiej w Przemyślu.

Tak podjęta uchwała wykraczałaby poza zakres zadań gminy, a zatem byłaby niezgodna z obowiązującym prawem. Organ władzy publicznej działa wyłącznie w ramach i w granicach prawa, co oznacza, że może podejmować tylko te działania, na które prawo wprost mu zezwala.

Podsumowując, kwestia związana ze szczepionkami przeciw COVID-19 nie należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym wykracza poza ustawowe kompetencje Rady Miejskiej w Przemyślu. Mając  na  uwadze  powyższe,  Komisja  Skarg,  Wniosków  i  Petycji rekomenduje Radzie Miejskiej w Przemyślu, aby ww. petycję nie uwzględniać.

 Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński