Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 46/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie petycji wniesionej przez Prezesa Fundacji „Tradycyjne Podkarpacie” dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w Przemyślu do przyjęcia uchwały w sprawie szczepionek na Covid-19.

Uchwała Nr 46/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie petycji wniesionej przez Prezesa Fundacji „Tradycyjne Podkarpacie” dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w Przemyślu do przyjęcia uchwały w sprawie szczepionek na Covid-19.

Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 2 ust.1, ust.2 pkt 1, ust. 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) z przywołaniem art. 7, art. 18 i 18 b ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Nie uwzględnia się petycji wniesionej przez Prezesa Fundacji „Tradycyjne Podkarpacie”, a dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w Przemyślu do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców miasta Przemyśla z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu do powiadomienia strony o  sposobie załatwienia sprawy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


Załącznik do Uchwały Nr 46/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 26 marca 2021 r.

 

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2021 r. do Biura Rady Miejskiej w Przemyślu wpłynęła petycja wniesiona przez Prezesa Fundacji „Tradycyjne Podkarpacie”, a dotycząca wezwania Rady Miejskiej w Przemyślu do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców miasta Przemyśla z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przemyślu na jej posiedzeniu dnia 24 marca 2021 r.

Komisja w pierwszej kolejności dokonała kontroli petycji pod względem formalnym tj. dokonano sprawdzenia, czy spełnia ona wymagania opisane w art. 4 ustawy o petycjach. W wyniku podjętych czynności ustalono, że petycja z 9 grudnia 2020 r. spełnia wymagania formalne stawiane wnoszonym petycjom. Została ona także wniesiona w interesie publicznym.

Komisja w toku prowadzonego postępowania stwierdziła, że rada gminy może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Żaden tymczasem z przepisów ww. ustawy, a w szczególności art. 7, nie obejmuje swym zakresem ani recenzowania („uznawania za niedopuszczalne”) działań innych organów administracji publicznej, czy to na szczeblu krajowym, czy tym bardziej zagranicznym, ani podejmowania jakichkolwiek działań władczych względem organów administracji centralnej („uznania za zasadne i nieodzowne”, by Rząd RP podjął określone przez składających petycję działania).

Tak podjęta uchwała wykraczałaby poza zakres zadań gminy, a zatem byłaby niezgodna z obowiązującym prawem. Organ władzy publicznej działa wyłącznie w ramach i w granicach prawa, co oznacza, że mogą one podejmować tylko te działania, na które prawo wprost im zezwala; niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca, bazująca na szerokiej interpretacji zapisu art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Zauważyć także należy, że przepis art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie jest, zgodnie z utrwaloną w doktrynie i orzecznictwie linią interpretacyjną, samodzielnym przepisem kompetencyjnym; uchwała podjęta wyłącznie na jego podstawie również byłaby aktem podjętym bez podstawy prawnej, a więc niezgodnym z prawem. W orzecznictwie oraz w doktrynie przyjmuje się jedynie, że przepis art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym upoważnia radę gminy do podejmowania działań nie władczych, np. o charakterze programowym, intencyjnym, co jednak nie dotyczy treści analizowanej petycji.

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński