Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 45/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie

Uchwała Nr 45/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej POŁUDNIE sp. z o.o.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195, z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Wyraża się zgodę na złożenie przez Prezydenta Miasta Przemyśla wniosku do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miejską Przemyśl udziałów w nowotworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


Załącznik do Uchwały Nr 45/2021

Rady Miejskiej w Przemyślu

 z dnia 26 marca 2021 r.

PREZYDENT MIASTA

      PRZEMYŚLA

 

 

                                                                                                Przemyśl, dnia ………………….

 

 

 

Pan Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów,

minister rozwoju, pracy i technologii

 

za pośrednictwem

 

Pana Bartłomieja Druzińskiego

Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości

na adres: Krajowy Zasób Nieruchomości

 ul. Nowy Świat 19 00-029 Warszawa

 

 

W N I O S E K

 

Działając na podstawie art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11; zwaną dalej „ustawą”) wnoszę o:

udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miejską Przemyśl udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu.

Stosownie do dyspozycji art. 33m ust. 2 ustawy wskazuję, co następuje:

  1. wysokość planowanego wkładu pieniężnego Gminy Miejskiej Przemyśl związanego z realizacją opisanego wyżej działania wynosi 3 mln (słownie: trzy miliony) złotych;
  2. wysokość wnioskowanego wsparcia na realizację opisanego wyżej działania wynosi 3 mln (słownie: trzy miliony) złotych;
  3. objęcie udziałów nastąpi w terminie do sześciu  miesięcy od otrzymania wnioskowanego wsparcia;
  4. numer rachunku bankowego, na który ma być wypłacone wsparcie: ……………………………………………

Ponadto informuję, że Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu zostanie utworzona z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, w celu budowy domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy.

Do niniejszego wniosku, zgodnie z wymogiem art. 33m ust. 4 ustawy, dołączam Uchwałę Rady Miejskiej w Przemyślu Nr ………./2021,  z dnia ……………. 2021 r., w sprawie złożenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński