Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowe kwoty dotacji 2021r.

 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020., poz. 2029), Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w art.16 i art. 17 ust. 3, ww. ustawy, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Podstawowa kwota dotacji w ujęciu rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia

 

Statystyczna liczba uczniów

Podst. prawna

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych

12 159,53

1206

Na podst. art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

2.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych

9 119,65

1206

Na podst. art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Na podstawie podstawowych kwot dotacji, dotacja udzielona poszczególnym podmiotom miesięcznie w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

1.

jednostki, o których mowa w art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola publiczne): 100% podstawowej kwoty dotacji

1 013,29

2.

jednostki, o których mowa w art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola niepubliczne): 75% podstawowej kwoty dotacji

759,97

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020., poz. 2029), Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w art.16 i art. 17 ust. 3, ww. ustawy, obowiązujące od 1 kwietnia 2021 r.:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Podstawowa kwota dotacji w ujęciu rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia

 

Statystyczna liczba uczniów

Podst. prawna

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych

12 142,52

1206

Na podst. art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

2.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych

9 106,89

1206

Na podst. art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Na podstawie podstawowych kwot dotacji, dotacja udzielona poszczególnym podmiotom miesięcznie w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

1.

jednostki, o których mowa w art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola publiczne): 100% podstawowej kwoty dotacji

1 011,88

2.

jednostki, o których mowa w art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola niepubliczne): 75% podstawowej kwoty dotacji

758,91

 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020., poz. 2029), Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w art.16 i art. 17 ust. 3, ww. ustawy, obowiązujące od 1 listopada 2021 r.:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Podstawowa kwota dotacji w ujęciu rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia

 

Statystyczna liczba uczniów

Podst. prawna

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych

12 200,19

1196,67

Na podst. art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

2.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych

9 150,15

1196,67

Na podst. art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Na podstawie podstawowych kwot dotacji, dotacja udzielona poszczególnym podmiotom miesięcznie w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

1.

jednostki, o których mowa w art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola publiczne): 100% podstawowej kwoty dotacji

1016,68

2.

jednostki, o których mowa w art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola niepubliczne): 75% podstawowej kwoty dotacji

762,51

 

 

 

Kwoty dotacji ustalone na podstawie metryczek subwencji oświatowej na 2021 r.

GMINA

kategoria uczniów

wartość wagi

A

Di

kwota rok

kwota m-c

Sa

1

6 069,3770

1,045586266

6 346,06

528,84

P2

0,15

6 069,3770

1,045586266

951,91

79,33

P3

0,2

6 069,3770

1,045586266

1 269,21

105,77

P4

1,4

6 069,3770

1,045586266

8 884,48

740,37

P5

2,9

6 069,3770

1,045586266

18 403,57

1 533,63

P6

3,6

6 069,3770

1,045586266

22 845,81

1 903,82

P7

9,5

6 069,3770

1,045586266

60 287,54

5 023,96

P28

0,2

6 069,3770

1,045586266

1 269,21

105,77

P29

1

6 069,3770

1,045586266

6 346,06

528,84

P46

0,065

6 069,3770

1,045586266

412,49

34,37

P47

1,5

6 069,3770

1,045586266

9 519,09

793,26

P49

0,025

6 069,3770

1,045586266

158,65

13,22

P51

0,75

6 069,3770

1,045586266

4 759,54

396,63

P63

9,5

6 069,3770

1,045586266

60 287,54

5 023,96

P65

0,84

6 069,3770

1,045586266

5 330,69

444,22

P67

2,9

6 069,3770

1,045586266

18 403,57

1 533,63

 

 

 

POWIAT

kategoria uczniów

wartość wagi

A

Di

kwota rok

kwota m-c

Sa

1

6 069,3770

1,0627872001

6 450,46

537,54

Sg

0,08

6 069,3770

1,0627872001

516,04

43,00

Sh

0,14

6 069,3770

1,0627872001

903,06

75,26

P4

1,4

6 069,3770

1,0627872001

9 030,64

752,55

P5

2,9

6 069,3770

1,0627872001

18 706,32

1 558,86

P6

3,6

6 069,3770

1,0627872001

23 221,64

1 935,14

P7

9,5

6 069,3770

1,0627872001

61 279,33

5 106,61

P9

0,082

6 069,3770

1,0627872001

528,94

44,08

P10

0,12

6 069,3770

1,0627872001

774,05

64,50

P11

0,36

6 069,3770

1,0627872001

2 322,16

193,51

P12

0,23

6 069,3770

1,0627872001

1 483,60

123,63

P13

0,4

6 069,3770

1,0627872001

2 580,18

215,02

P14

0,35

6 069,3770

1,0627872001

2 257,66

188,14

P15

0,29

6 069,3770

1,0627872001

1 870,63

155,89

P16

0,23

6 069,3770

1,0627872001

1 483,60

123,63

P17

0,1

6 069,3770

1,0627872001

645,05

53,75

P19

0,2

6 069,3770

1,0627872001

1 290,09

107,51

P30

0,85

6 069,3770

1,0627872001

5 482,89

456,91

P47

1,5

6 069,3770

1,0627872001

9 675,68

806,31

P50

0,012

6 069,3770

1,0627872001

77,41

6,45

P55

1,5

6 069,3770

1,0627872001

9 675,68

806,31

P59

6,5

6 069,3770

1,0627872001

41 927,97

3 494,00

P63

9,5

6 069,3770

1,0627872001

61 279,33

5 106,61

P64

0,02

6 069,3770

1,0627872001

129,01

10,75

P65

0,84

6 069,3770

1,0627872001

5 418,38

451,53

 

Objaśnienia:

A – Finansowy standard A podziału subwencji oświatowej ;

Di – wskaźnik korygujący uwzględniający m.in. strukturę zatrudnienia nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego zatrudnionych, w szkołach i placówkach;

Sa = 1 oznacza liczbę uczniów publicznych i niepublicznych szkół dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie dziennym, a także dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczym

Sg = 0,08 oznacza liczbę słuchaczy dotychczasowych niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych kształcących w formie zaocznej i niepublicznych szkół policealnych kształcących w formie zaocznej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego;

 

Sh = 0,14  oznacza liczbę słuchaczy niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych kształcących w formie zaocznej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego;

P2 = 0,15 dla uczniów szkół podstawowych, branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących i techników, dla dzieci i młodzieży, w których iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas w szkole, ustalony zgodnie z ust. 12, jest niższy lub równy 18 w i-tej jednostce samorządu terytorialnego spełniającej kryterium, o którym mowa w ust. 13; waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagami P24, P25 i P26 oraz uczniów szkół i oddziałów specjalnych;

 

P3  = 0,20 dodatkowo dla uczniów małych szkół; waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagami P24, P25 i P26 oraz uczniów szkół i oddziałów specjalnych;

P4 = 1,40 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym (…);

P5  = 2,90 dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją (…);

P6 = 3,60 dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (…);

P7 = 9,50 dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi organizowanymi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, uczniów lub słuchaczy z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (…);

P9  = 0,082 dla uczniów lub słuchaczy szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz uczniów szkół artystycznych (z wyłączeniem uczniów lub słuchaczy liceów ogólnokształcących, szkół policealnych, dotychczasowych szkół policealnych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz szkół muzycznych I stopnia);

P10 = 0,12 dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży,

P11 = 0,36 dla uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz dla uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe,

 

P12 = 0,23 dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów szkół policealnych (waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagami P17, P30 i P43)

P13 = 0,400 dla uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów techników, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 16; waga nie obejmuje uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy;

P14 = 0,350 dla uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów techników, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 17; waga nie obejmuje uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy;

P15 = 0,290 dla uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów techników, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 18; waga nie obejmuje uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy;

P16 = 0,230 dla uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów techników, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 19; waga nie obejmuje uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy oraz uczniów przeliczanych wagami P30 i P43;

P17 = 0,10 dla uczniów szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, technik archiwista, asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, technik usług pocztowych i finansowych;

 

P19 = 0,20 dla uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów techników, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 106), oraz uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów techników, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276), a także uczniów branżowych szkół I stopnia, uczniów techników oraz uczniów lub słuchaczy dotychczasowych szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodach, o których mowa w ust. 21; waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagą P20;

 

P29 = 1 dla uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego;

 

P30 = 0,85 dla uczniów kształcących się w zawodach medycznych (waga P30 wyklucza się z wagami P12 i P18)

 

P46 = 0,065 dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży;

 

P47 = 1,5 dla uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego;

 

P49 = 0,025 dla uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży;

 

P50 = 0,012 dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży oraz klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży;

 

P51 = 0,75 dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach;

 

P55 = 1,5 dla wychowanków internatów i burs;

 

P59 = 6,5 dla wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach;

 

P63 = 9,5 dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (…);

 

P64 = 0,02 dla korzystających ze szkolnych schronisk młodzieżowych;

 

P65 = 0,84 dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (…);

 

P67 = 2,9 dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (…);

 

P68 = 3,6 dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (…);

 

Zgodnie z art.14.1 Wartość wskaźnika dla Miasta Przemyśla liczonego w oparciu o licea publiczne wynosi: 1,049