Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 43/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26-03-2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymioraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2021 roku

UCHWAŁA NR 43/2021
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 26 marca 2021 r.


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 11a ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) Rada Miejska w Przemyślu

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2021 roku, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej


Maciej Kamiński

 


PDF   Uchwała Nr 43/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26-03-2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymioraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2021 roku.pdf

DOCXZałącznik nr 1 43/2021.docx