Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 42/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 marca 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla

Uchwała Nr 42/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 23 marca 2021 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)  Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 161/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2021-2029

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej mają na celu:

  1. aktualizację harmonogramu spłaty długu (kwota długu na koniec 2020 r.  wyniosła  122 020 778,91 zł). Zmiana wynika ze zmniejszonej  kwoty zaciągniętego w roku ubiegłym kredytu - planowano kredyt w wysokości 5 500 000 zł, zaciągnięto w wysokości 2 000 000 zł oraz wystąpienia zobowiązań wymagalnych w wysokości 400,88 zł.

Kredyt, zgodnie z zawartą umową, będzie spłacany w latach 2022 i 2023, natomiast zobowiązania wymagalne zaplanowano do spłaty w 2021 r.;

  1. aktualizację wydatków na obsługę długu w związku ze zmniejszoną kwotą zaciągniętego kredytu oraz zmianą stawek WIBOR w całym okresie objętym prognozą;
  2. ujęcie w 2022 r dochodów i wydatków na realizację projektów unijnych pn. „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła” (dochody – 2 965 783 zł, wydatki – 2 965 783 zł) oraz Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City (dochody – 624 750 zł, wydatki – 830 750 zł).
  3. aktualizację danych dotyczących 2021 r. w celu zapewnienia zgodności wieloletniej prognozy finansowej z planem budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a ponadto w zakresie dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

W wierszach technicznych sytemu Besti@ (nie objętych prognozą, służących do obliczania relacji, o której mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) dotyczących 2020 r. dokonano aktualizacji danych historycznych, tj. ujęto dane zgodne z wykonaniem wynikającym ze sprawozdania rocznego, co miało wpływ na zmianę wskaźników spłaty zadłużenia (kolumna 8.3.1).  Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) w 2020 r. określono w wysokości 1 140 107,94 zł, tj.  na poziomie wykonania na dzień 31 grudnia 2020 r. (wydatki przeznaczono na: zakup środków ochrony osobistej, dezynfekcyjnych, wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Straży Miejskiej za realizację dodatkowych zadań nałożonych przez Wojewodą Podkarpackiego, zakup sprzętu do pracy zdalnej, dopłatę do kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w zakresie administrowania obiektami POSIR oraz na interwencyjne sprzątanie i prace porządkowe na ulicach).

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 42 2021 zm.pdf
PDFUchwała nr 42 2021 zm.WPF Załącznik.pdf