Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 41/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ...

Uchwała Nr 41/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2021 roku.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 35a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, zgodnie z  załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

        § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


Załącznik do Uchwały Nr 41/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 15 marca 2021 r.

do uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2021 roku.

  1. ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

1.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

5.000,00

2.

Finansowanie instrumentów rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu – stypendia stażowe

23.100,00

3.

Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności

gospodarczej

120.000,00

4.

Zwrot kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych

120.000,00

Razem rehabilitacja zawodowa:

268.100,00

  1. ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

1.

Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

371.900,00

2.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób

niepełnosprawnych

74.000,00

3.

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

2.000,00

4.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym

560.000,00

5.

Dofinansowanie  likwidacji barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych

448.111,00

6.

Dofinansowanie zmiany samodzielnego lokalu mieszkalnego dotychczas zajmowanego przez osobę niepełnosprawną w sytuacji braku możliwości zastosowania w tym lokalu lub w budynku racjonalnych usprawnień,
o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, odpowiednich
do rodzaju niepełnosprawności lub jeżeli ich zastosowanie byłoby nieracjonalne ekonomicznie

5.000,00

7.

Zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działalności

warsztatów terapii zajęciowej

2.364.864,00

Razem rehabilitacja społeczna:

3.825.875,00

Ogółem rehabilitacja zawodowa i społeczna:

4.093.975,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 41 2021.pdf