Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 164/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i jedną osobę będącą pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu.

Uchwała Nr 164/2020

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem
i jedną osobę będącą pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U.  z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020r. poz. 176) oraz art. 41 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) - Rada Miejska  w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się w 2021r. miesięczną kwotę dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu
w wysokości 238,00 zł (brutto) na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz na jednego pracownika Centrum Integracji Społecznej.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 164_2020.pdf (28,39KB)