Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR 163/2020 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla.

UCHWAŁA NR 163/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla.
  

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt. 11 i art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, Rada Miejska w Przemyślu
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla w sposób ustalony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 24/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla (zm.: uchwała nr 99/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 maja 2019 r., uchwała nr 228/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 października 2019 r., uchwała nr 69/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 1 lipca 2020 r., uchwała nr 104/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 września 2020 r.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 163_2021.pdf (102,24KB)