Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR 162/2020 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

UCHWAŁA NR 162/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany statutu Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9, art. 40 ust. 2 pkt. 2 oraz 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 t.j. z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 t.j.) – Rada Miejska w Przemyślu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK stanowiącym załącznik do uchwały nr 206/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2004 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury pod nazwą Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, zmienionej uchwałami nr 79/2006 z dnia 25 maja 2006 r. i 147/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. Rady Miejskiej w Przemyślu:
1) w § 2 ust. 3 skreśla się pkt. 2.
2) w § 2 ust. 3 dotychczasowy pkt 3 otrzymuje numer: pkt 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Molter


PDFUchwała nr 162_2020.pdf (29,25KB)