Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 161/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla

Uchwała Nr 161/2020

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 30 grudnia 2020 r.

 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową miasta Przemyśla wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2029 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2.

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieoznaczony zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 3.

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Przemyśla do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieoznaczony zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 5.

 

Uchyla się uchwałę Nr 2/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla.

 

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

 

§ 7.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 161_2021.pdf (483,87KB)

PDFUchwała - wpf zmiana 2 załącznik.pdf (3,00MB)